Terms and Conditions

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN B-NL (Doc UK021213)

1. BINDENDE OVEREENKOMST

1.1. De verkoper is niet gebonden aan enig contract of overeenkomst zonder schriftelijke bevestiging en aanvaarding van de bestelling, ondertekend door de verkoper. De verkoop-koopovereenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden en deze laatste prevaleren boven alle aankoopvoorwaarden van de koper, ook indien openbaar gemaakt of ingediend op een later tijdstip dan deze algemene voorwaarden.

1.2. Geen enkele annulering van een door de verkoper aanvaarde bestelling is geldig tenzij schriftelijk gegeven en mits schriftelijke toestemming van de verkoper. In dat geval is de koper van rechtswege, zonder dat enige aanmaning vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelde goederen of werken.

2. BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN ‐ LEVERDATUM

2.1. De goederen worden geleverd zoals aangegeven in de orderbevestiging.

2.2. De verkoper zal alles in het werk stellen om de afmetingen, gewichten, hoeveelheden, graden, percentages, enz. Zo nauwkeurig mogelijk aan te passen, gegeven de algemeen aanvaarde afwijkingen ten aanzien van foutmarges die van toepassing zijn op de te onderwerpen goederen. Aldus zal het gebruikelijke procentuele verschil in leveringen een afwijking van 10% boven of onder het vermelde gewicht of maat toestaan voor elke bestelling van meer dan 10.000 pces / meter / van 2.000 kg, afhankelijk van de maateenheid die van toepassing is op de goederen, of 20% voor elke mindere bestelling.

2.3. Afwijkingen van grootte, gewicht enz. Die binnen deze algemeen aanvaarde toleranties vallen, hebben geen enkele invloed op de geldigheid van de koop-verkoopovereenkomst en verlenen de koper geen recht om enige claim te doen gelden (bijv. De beëindiging van de verkoop-koopovereenkomst, opschorting van betaling, aftrek of korting op de verkoopprijs, schadevergoeding, weigering van inschrijving voor levering) tegen de verkoper.

2.4. De vermelde levertijden en -data zijn niet strikt en worden niet beschouwd als een essentiële voorwaarde voor uitvoering en alle leveringsvoorwaarden kunnen alleen worden beschouwd als een middelenverbintenis.

 3. Prijs

3.1. De goederen worden verkocht voor de prijs zoals vermeld in de orderbevestiging, tenzij de verkoper verplicht zou moeten zijn om de prijs zoals aangegeven aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en / of variabele uitgaven (grondstoffen, lonen, energie, enz.) met dien verstande dat de verkoper het recht heeft de prijs te wijzigen zoals opgegeven, op voorwaarde dat de redenen voor een dergelijke aanpassing aan de koper worden meegedeeld indien deze daarom verzoekt. De nieuwe prijs is het totaalbedrag zoals gespecificeerd in het desbetreffende vak van de factuur.

3.2. Alle prijzen zijn inclusief transportkosten tot aan de plaats van levering van de goederen, maar zijn exclusief BTW, terwijl geen kosten, vergoedingen, accijnzen of belastingen die kunnen worden beoordeeld of geheven met betrekking tot de export of import van de goederen zijn inbegrepen (tenzij de factuur dient een tegenbewijs te bevatten).

 4. Leveringen

4.1. De levering van de goederen aan de koper wordt geacht volledig te zijn bij aankomst op de plaats van bestemming, zoals vermeld in de bevestiging van de bestelling.

4.2. De verkoper is verantwoordelijk voor het vervoer van de goederen tot aan de plaats van bestemming. De koper is verantwoordelijk voor alle export- en / of importformaliteiten die in voorkomend geval op zijn locatie moeten worden vervuld en alle kosten en uitgaven daarvan zijn voor rekening van de koper.

4.3. De risico's van de goederen liggen bij de verkoper tot het moment dat de goederen hun bestemming bereiken; vanaf dat moment gaan alle risico's over op de koper.

4.4. Het is aan de koper om de nodige regelingen te treffen voor het lossen van de goederen op de plaats van bestemming en alle daarmee verband houdende risico's zijn voor de koper. Een dergelijke lossing van de goederen begint onmiddellijk bij aankomst op de plaats van bestemming en als de koper niet in staat of niet bereid is om hieraan te voldoen, heeft de verkoper het recht om de goederen te lossen en deze ter plaatse voor risico en kosten van de koper achter te laten.

4.5. Elke aanbieding van levering van goederen impliceert de aanvaarding van dergelijke goederen door de koper, die verplicht is de goederen onmiddellijk bij aankomst te controleren en te inspecteren. Als gevolg hiervan worden alle zichtbare gebreken of niet-conforme goederen gedekt op het moment van levering.

 5. OPSLAGINSTRUCTIES

5.1. De goederen moeten worden opgeslagen in hun originele verpakking, in een afgesloten ruimte, om te allen tijde beschermd te zijn tegen zonnestralen.

5.2. De folie van niet volledig opgebruikte pallets moet worden beschermd met het oog op verder gebruik, bij voorkeur met de originele verpakking.

5.3. Telkens wanneer de plastic folie in koude opslag wordt bewaard, moet het product vóór verwerking minimaal 48 uur in een omgeving met een omgevingstemperatuur van 15 C of meer worden geplaatst.

5.4. Alle film moet binnen 6 maanden na levering worden gebruikt.

5.5. Verdere gedetailleerde instructies kunnen door de verkoper worden verstrekt, onder meer op de merk- of andere website voor de betreffende goederen of op verzoek van de verkoper. Bij gebreke daarvan dient de koper zich te houden aan goede handelspraktijken met betrekking tot de opslag, het gebruik en het onderhoud van de betreffende goederen.

6. Betalingen

6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zal de contractprijs zoals vermeld in de orderbevestiging en in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden door de koper contant en zonder aftrek bij ontvangst worden betaald op het hoofdkantoor van de verkoper. van de factuur. Bankkosten zijn voor rekening van de koper. De vermelding van de factuur in het debiteurenboek van de verkoper wordt beschouwd als voldoende en onweerlegbaar bewijs van verzending en ontvangst door de koper van de relevante factuur, onverminderd het recht van de verkoper om gebruik te maken van andere documenten of ander bewijs waarover hij beschikt .

6.2. Indien de contractprijs of enig resterend saldo niet wordt verrekend op de vervaldatum van de factuur, is een vergoeding verschuldigd van 10% van de contractprijs of het openstaande saldo (met een minimum van 60,00 euro). Bovendien zullen er vertragingsrentes oplopen over de onbetaalde contractprijs of het openstaande saldo tegen het contractueel overeengekomen tarief van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. De voornoemde vergoeding en contractueel overeengekomen vertragingsrente zijn van rechtswege verschuldigd, zonder voorafgaande kennisgeving, en de rente wordt berekend voor elke nieuwe maand.

6.3. Als gevolg van het niet betalen van de contractprijs of een deel daarvan op de vervaldatum van de factuur, zal het saldo op alle andere facturen, zelfs als deze nog niet vervallen zijn, van rechtswege opeisbaar worden op eerste verzoek en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

6.4. De enkele omstandigheid dat wissels of andere verhandelbare instrumenten worden getrokken of aanvaard, doet op generlei wijze afbreuk aan deze algemene verkoopvoorwaarden en kan niet worden beschouwd als een afwijking daarvan.

6.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 van deze algemene verkoopvoorwaarden, moeten alle klachten met betrekking tot een factuur opgemaakt en aan de koper toegezonden uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de desbetreffende factuur is verzonden. Na het verstrijken van deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. Een tijdig geformuleerde klacht geeft de koper geen recht op inhouding van betaling.

6.6. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel en als de verkoper van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigd door louter een kennisgeving aan de koper en deze laatste wordt in strijd met / verbreking van het contract aangetroffen. : indien de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (bv. zijn verplichting om bij aankomst op de plaats van bestemming met het lossen van de goederen te beginnen, de verplichting tot betaling, ...), indien de koper failliet wordt verklaard of om samenstelling verzoekt met zijn schuldeisers, indien hij in handen van vereffenaars valt of insolvent wordt bevonden. In dat geval is de koper verplicht alle aan hem geleverde goederen op eigen kosten aan de verkoper terug te geven, onverminderd het recht van de verkoper om een vergoeding en / of aanvullende schade te vorderen als er een gegronde reden is.

6.7. De koper mag in geen geval de betaling van een factuur (of een deel daarvan) achterhouden en geen enkele klacht of claim rechtvaardigt een dergelijke actie, ook niet als hij een fout zou vinden in bijvoorbeeld de kwaliteit van de goederen.

6.8. De verkoper heeft recht op het maximale bedrag van de door de wet verstrekte procesvergoeding, indien een bevoegde rechtbank waarbij een rechtszaak tegen de koper wordt aangespannen, in zijn voordeel beslist.

 7. Eigendomsvoorbehoud bij onroerend goed

7.1. De aan de koper geleverde goederen blijven het enige en absolute eigendom van de verkoper en de eigendomsoverdracht zal niet worden afgerond tot de volledige en definitieve voldoening van alle vorderingen en vorderingen wegens leveringen door de verkoper aan de koper en / of aanstaande leveringen .

7.2. Alle vorderingen die de koper op enig moment in de toekomst kan of zal doen gelden met betrekking tot goederen die zijn geleverd en ontvangen onder het voorbehoud van eigendomsvoorbehoud en jegens derden (inclusief, maar niet beperkt tot, een klant van de koper, een derde die mogelijk schade aan de goederen veroorzaakt of vernietigd heeft, zal een verzekeringsmaatschappij, ...) van rechtswege aan de verkoper terugkeren, zolang de vordering van de verkoper met betrekking tot de contractprijs en eventuele bijkomende kosten niet vervuld is. In dat geval heeft de koper bovendien de verplichting om zijn eigen debiteur op de hoogte te stellen van de cessie van schuld en tevens een bewijs van een dergelijke kennisgeving aan de verkoper te overleggen. De verkoper heeft eveneens het recht om de schuldenaar van de koper op de hoogte te stellen van de cessie, met dien verstande dat een dergelijke kennisgeving namens de verkoper de koper op geen enkele wijze ontslaat van zijn verplichting terzake.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De verkoper kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding in geval van ernstige, latente gebreken aan de goederen als gevolg van gebreken of fouten in de grondstoffen of het productieproces, met uitsluiting van alle andere oorzaken, en op voorwaarde dat deze gebreken van fouten bestonden , zij het alleen in de kiem, op het moment van totstandkoming van de koop-koopovereenkomst.

8.2. Het niet naleven van de instructies voor opslag en juist gebruik en / of het doorgeven van deze instructies aan personen die aan hen moeten worden bekendgemaakt, ontheft de verkoper van alle aansprakelijkheid.

8.3. Wat met name de verpakkingen betreft die worden verkocht ten voordele van en het gebruik van de voedingsindustrie, moet worden benadrukt dat deze verpakkingen alleen geschikt zijn voor dergelijke producten waarvoor de verkoper uitdrukkelijk en vooraf toestemming heeft verleend. Onze bedrukte “Formifood” film is speciaal ontwikkeld voor het verpakken van diepvriesproducten. Bij verpakte diepvriesproducten moet de "koude ketting" te allen tijde gerespecteerd worden (voor bewaarcondities voor diepvriesproducten zie de instructies op de verpakking). De reden hiervoor is om te voorkomen dat de verpakte levensmiddelen ontdooien, omdat als ze dat wel doen, vetten in de levensmiddelen kunnen migreren en dan de hechting tussen inkt en substraat aantasten. Bijgevolg kan de verkoper nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schade of verliezen als gevolg van oneigenlijk of niet-conform gebruik van de verpakkingen of verpakte producten.

8.4. We gebruiken hoogwaardige polymeren, pigmenten en additieven om onze films en tassen te maken. Polyethyleen is gevoelig voor afbraak door UV-blootstelling. Film en zakken zijn alleen op speciaal verzoek UV-bestendig. Alle inkten die we gebruiken hebben een lichtechtheid (wolschaal) van 5 tot 7. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor degradatie, verkleuring of aantasting van de film, verkleuring of verkleuring van de bedrukking of aantasting van de lijm (bijvoorbeeld door de directe of indirecte invloed van het verpakte product, weersomstandigheden of opslag, enz.).

8.5. Elke gerechtelijke actie gericht op het verkrijgen van een vonnis tegen de verkoper wegens latente gebreken of een afwijking tussen de gefactureerde goederen en de werkelijk geleverde goederen moet worden gebracht voordat de goederen worden gebruikt of verwerkt en in ieder geval binnen 12 maanden na de levering, met dien verstande dat alle rechten vervallen na het verstrijken van deze termijn.

8.6. Elke verplichting tot schadevergoeding die op de verkoper rust, is in ieder geval beperkt tot het kosteloos vervangen van goederen waarvan werd vastgesteld dat ze defect of niet-conform waren en bij teruggave door de koper; de kosten voor het retourneren van defecte of niet-conforme goederen met het oog op kosteloze vervanging zijn echter voor rekening van de koper.

8.7. Gevolgschade zoals productiviteitsverlies, verloren tijd, gederfde winst, schade of letsel aan derden, etc. veroorzaakt door de gebrekkige of niet-conforme goederen zal nimmer door de verkoper worden vergoed.

8.8. De voorgaande bepalingen van deze clausule blijven volledig van kracht, zelfs na beëindiging van de overeenkomst op verzoek of initiatief van een van de partijen of om welke reden dan ook.

 9. Garanties

9.1. Indien de verkoper het vertrouwen verliest in het vermogen van de koper om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen of indien de verkoper gegronde redenen heeft om te betwijfelen of de door de koper aangegane verplichtingen te zijner tijd zullen worden nagekomen (deze situatie zal in ieder geval worden gevonden)bestaan in geval van beslaglegging of beslaglegging), is de koper verplicht de door de verkoper verlangde zekerheden of zekerheden te stellen om de volledige nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper te waarborgen. Deze zekerheid mag nooit minder zijn dan een bankgarantie verstrekt door een eersteklas Europese bankinstelling. De verkoper kan er echter mee instemmen om een andere vorm van beveiliging te accepteren.

9.2. Indien de koper niet voldoet aan zijn verplichting tot het stellen van een afdoende en toereikende zekerheid, heeft de verkoper het recht om de koopkoopovereenkomst ipso jure en zonder voorafgaande ingebrekestelling door opzegging aan de koper te ontbinden. In dat geval is de koper verplicht alle aan hem geleverde goederen op eigen kosten aan de verkoper terug te geven, onverminderd het recht van de verkoper om een vergoeding en / of aanvullende schade te vorderen als er een gegronde reden is.

10. Overmacht

10.1. Worden onder meer beschouwd als overmacht: oorlog, rellen, stakingen of uitsluitingen, onbeschikbaarheid en / of tekort aan grondstoffen, natuurrampen, ongevallen en alle andere oorzaken buiten de controle van de verkoper die de aanbesteding belemmeren of verhinderen van leveringen aan de verkoper en / of het productieproces van de verkoper en / of vervoermiddelen of transportmiddelen of de leveringen die met deze middelen moeten plaatsvinden.

10.2. Elke daad van God die de activiteiten van de verkoper beïnvloedt, geeft de verkoper het recht om, na enkele kennisgeving aan de koper, ofwel de uitvoering van de diensten in het kader van de overeenkomst op te schorten en op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt of de overeenkomst te beëindigen zonder op die rekening gehouden tot enige vergoeding jegens de koper indien de situatie het uiteindelijk onmogelijk maakt om de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst voort te zetten of te hervatten of zodanig is dat die prestatie redelijkerwijs niet meer van de verkoper kan worden verwacht.

10.3. Een dergelijke schorsing in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper uit hoofde van het contract geeft de koper nooit het recht om zijn bestelling te annuleren, betaling in te houden of compensatie te eisen.

11. GeschillenIn geval van een koop-verkoopovereenkomst gesloten in België

11.1. Indien er tussen de partijen een geschil ontstaat over de koop-koopovereenkomst (en met name de totstandkoming, het voortbestaan, de uitvoering, de bouw, ...), de rechtbanken van Antwerpen (zijnde in de eerste procedurele graad: de de Vrede van het eerste arrondissement Antwerpen of, afhankelijk van de waarde van de vordering, de Rechtbank van Koophandel Antwerpen), zijn exclusief bevoegd om de zaak te horen en te beslissen.

11.2. Alleen de Belgische wetgeving, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing op de overeenkomst aangegaan door en tussen de partijen, en met betrekking tot alle aspecten daarvan (inclusief de totstandkoming, het voortbestaan, de uitvoering, de bouw, enz.).In geval van een koop-koopovereenkomst gesloten in Nederland

11.3. Indien er tussen de partijen een geschil ontstaat over de koop-koopovereenkomst (en met name de totstandkoming, het voortbestaan, de uitvoering, de bouw ervan), zijn uitsluitend de rechtbanken van Zwolle bevoegdde zaak horen en oordelen.

11.4. Op de door en tussen partijen gesloten overeenkomst, en met betrekking tot alle aspecten daarvan (daaronder begrepen de totstandkoming, voortzetting, uitvoering, constructie, etc.) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

12. NietigheidIndien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig of onafdwingbaar blijken te zijn, tast dit op generlei wijze de geldigheid aan van de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden of de overeenkomst tussen partijen.