Terms and Conditions

BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS „B-NL“ (Doc UK021213)

1. Susitarimo sudarymas

1.1. Pardavėjas nėra įpareigotas iki užsakymo priėmimo, kurį patvirtina jo parašas ant patvirtinimo formos. Pirkimą-pardavimą reglamentuoja šios bendrosios pardavimo sąlygos.

1.2. Užsakymo atšaukimas negalioja, nebent jis pateiktas raštu ir tinkamai sutinka su pardavėju. Tokiu atveju pirkėjas skolingas pardavėjui ipso jure, nereikalaujantis jokio išankstinio pranešimo, vienkartinę kompensaciją sudarančią 10% nuo užsakymo vertės.

2. Prekių aprašymas - Pristatymo sąlygos

2.1. Prekės pristatomos taip, kaip nurodyta užsakymo patvirtinime.

2.2. Pardavėjas dės visas pastangas, kad kuo tiksliau atitiktų nurodytus išmatavimus, svorius, kiekius, laipsnius, procentus ir kt., Atsižvelgiant į visuotinai priimtas leistinas klaidų ribas, kurios taikomos prekėms. Taigi, įprastas procentinis skirtumas tarp prekių, atsižvelgiant į nurodytą svorį ar matą, gali būti 10% didesnis už bet kokį užsakymą, viršijantį 10 000 vnt / metru / 2000 kg, atsižvelgiant į matavimo vienetą, taikomą prekių, arba 20% už mažesnį užsakymą.

2.3. Dydžio, svorio ir kt. Nukrypimai, kuriems netaikomi šie visuotinai priimti leistini nuokrypiai, jokiu būdu neturės įtakos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimui ir nesuteiks pirkėjui teisės pareikšti pretenzijų (pvz., Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas, mokėjimo sustabdymas, pardavimo kainos atskaitymas ar nuolaida, nuostoliai, atsisakymas pristatyti pasiūlymą) prieš pardavėją.

2.4. Pristatymo laikas ir datos, kaip gali būti nurodyta, nėra griežti ir nelaikomi esmine vykdymo sąlyga, o visos pristatymo sąlygos gali būti laikomos tik prievolės įvykdyti priemonėmis.

3. Kaina

3.1. Prekės parduodamos už kainą, nurodytą užsakymo patvirtinime, išskyrus atvejus, kai pardavėjas turėtų būti įpareigotas pakoreguoti kainą, kaip nurodyta jo fiksuotų ir (arba) kintamų išlaidų (žaliavų, darbo užmokesčio, energijos ir kt.) Raidai. , suprantama, kad pardavėjas turės teisę pakeisti nurodytą kainą, su sąlyga, kad pirkėjui paprašius, paaiškins tokio koregavimo priežastis. Nauja kaina bus bendra suma, kaip nurodyta atitinkamame sąskaitos faktūros laukelyje.

3.2. Į visas kainas įskaičiuotos transportavimo išlaidos iki prekių pristatymo vietos, tačiau be PVM, tuo tarpu neįtraukiamos išlaidos, rinkliavos, akcizai ar mokesčiai, kurie gali būti apskaičiuoti ar imami už prekių eksportą ar importą (išskyrus atvejus, kai sąskaita faktūra turėtų būti nurodyta priešingai).

4. Pristatymai

4.1. Prekių pristatymas pirkėjui laikomas baigtu atvykus į paskirties vietą, kaip nurodyta užsakymo patvirtinime.

4.2. Pardavėjas yra atsakingas už prekių siuntimą iki paskirties vietos. Pirkėjas yra atsakingas už visus eksporto ir (arba) importo formalumus, kurie, atsižvelgiant į atvejį, turi būti atlikti jo vietoje, o visos su tuo susijusios išlaidos padengiamos pirkėjo sąskaita.

4.3. Su prekėmis susijusi rizika tenka pardavėjui iki to momento, kai prekės pasieks paskirties vietą; nuo tos akimirkos visa rizika pereis pirkėjui.

4.4. Pirkėjas privalo imtis būtinų priemonių prekių išvežimui paskirties vietoje, o visa su tuo susijusi rizika tenka pirkėjui. Toks prekių išvežimas pradedamas iškart atvykus į paskirties vietą, o pirkėjui nepavykus ar nenorint to įvykdyti, pardavėjas turi teisę iškrauti prekes ir palikti jas vietoje pirkėjo rizika ir sąskaita.

4.5. Bet kuris prekių pristatymo pasiūlymas reiškia, kad pirkėjas priima tokias prekes, kurios privalo patikrinti ir apžiūrėti prekes iškart atvykus. Dėl to visi akivaizdūs trūkumai ar neatitinkančios prekės yra pašalinami jų pristatymo metu.

5. Laikymo ir tinkamo naudojimo instrukcijos

5.1. Plėvelė turi būti laikoma originalioje pakuotėje, uždaroje erdvėje, kad visada būtų apsaugota nuo saulės spindulių.

5.2. Padėklų, kurie nėra visiškai panaudoti, plėvelė turi būti apsaugota tolesniam naudojimui, geriausia - naudojant originalią pakuotę.

5.3. Kai plastikinė plėvelė laikoma šaltyje, prieš perdirbant gaminį bent 48 valandas jis turėtų būti laikomas aplinkoje, kurios aplinkos temperatūra yra 15 C ar aukštesnė.

5.4. Visa plėvelė turi būti sunaudota per 6 mėnesius nuo pristatymo.

5.5. Norėdami gauti išsamesnių instrukcijų, skaitykite konkrečias saugojimo ir naudojimo sąlygas, apsilankykite www.polybale.com, www.formipac.be arba www.indupac.com.

 

6. Mokėjimai

6.1. Jei raštu nenurodyta kitaip, sutarties kainą, nurodytą užsakymo patvirtinime ir laikydamasi šių bendrųjų pardavimo sąlygų, pirkėjas sumoka grynaisiais pinigais ir neatskaičiuodamas pardavėjo pagrindinėje buveinėje. sąskaitos faktūros. Banko išlaidos yra už pirkėjo sąskaitą. Sąskaitos faktūros įrašymas į pardavėjo gautinų sumų knygą laikomas pakankamu ir neginčijamu įrodymu, kad pirkėjas išsiuntė ir gavo atitinkamą sąskaitą faktūrą, nepažeidžiant pardavėjo teisės naudotis bet kokiais kitais jo turimais dokumentais ar kitais įrodymais. .

6.2. Jei sutarties kaina ar bet koks joje likęs balansas nėra atsiskaitomas sąskaitos faktūros galiojimo dieną, bus sumokėta 10% sutarties kainos arba negrąžintos sumos kompensacija (ne mažiau kaip 60,00 eurų). Be to, delspinigiai bus kaupiami už nesumokėtą sutarties kainą arba negrąžintą likutį pagal sutartyje nustatytą 12% per metus normą, skaičiuojamą nuo sąskaitos faktūros galiojimo dienos. Minėtos kompensacijos ir sutartyje numatytos delspinigiai turi būti sumokėtos ipso jure, iš anksto nepranešus, o palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną naują mėnesį.

6.3. Nesumokėjus sutarties kainos ar bet kurios jos dalies sąskaitos faktūros galiojimo dieną, visų kitų sąskaitų faktūrų likučiai, net jei jie dar nėra suėję, bus ipso jure mokėtini pagal pirmąjį prašymą ir be išankstinio apmokėjimo. pranešimas apie įsipareigojimų nevykdymą.

6.4. Vien aplinkybė, kad vekseliai ar kiti apyvartiniai dokumentai yra sudaromi ar priimami, jokiu būdu nepaneigia šių bendrųjų pardavimo sąlygų ir negali būti laikoma jų variacija.

6.5. Nepažeidžiant šių bendrųjų pardavimo sąlygų 4.5 punkto nuostatų, visus skundus dėl sąskaitos faktūros, išrašytos ir perduotos pirkėjui, pirkėjas turi pareikšti raštu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvo išsiųsta atitinkama sąskaita faktūra. Jokie skundai, pareikšti pasibaigus šiam terminui, nebus svarstomi. Laiku suformuluotas skundas nesuteikia pirkėjui teisės atidėti mokėjimą.

6.6. Nepaisant ankstesnių šio punkto nuostatų, pardavėjui pageidaujant pasinaudoti šia galimybe, susitarimas nutraukiamas ipso jure ir be išankstinio pranešimo apie įsipareigojimų neįvykdymą, apie tai pranešus pirkėjui, o pirkėjas laikomas pažeidžiančiu / paneigiančiu sutartį. : jei pirkėjas neįvykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį (pvz., jo įsipareigojimas pradėti prekių iškrovimą atvykus į jų paskirties vietą, įsipareigojimas sumokėti sumokėjimą, ...), jei pirkėjui yra paskelbtas bankrotas arba jis kreipiasi dėl sudėties su savo kreditoriais, jei jis patenka į likvidatorių rankas arba yra pripažintas nemokiu. Tokiu atveju pirkėjas privalo savo sąskaita grąžinti pardavėjui visas jam pristatytas prekes, nepažeisdamas pardavėjo teisės reikalauti atlygio ir (arba) papildomos žalos atlyginimo, jei tam yra pagrįsta priežastis.

6.7. Pirkėjui jokiu būdu neleidžiama atsisakyti sumokėti sąskaitą faktūrą (ar bet kurią jos dalį), ir joks skundas ar reikalavimas nepateisina tokių veiksmų, įskaitant atvejus, kai jis turėtų nustatyti kaltę, pavyzdžiui, dėl prekių kokybės.

6.8. Pardavėjas turi teisę į didžiausią įstatyme numatytą kompensaciją už bylinėjimosi išlaidas, jei kompetentingos jurisdikcijos teismas, kuriame pirkėjas yra iškeltas teisinis ieškinys, nustato jo naudai.

7. Nuosavybės teisės į nuosavybę rezervavimas

7.1. Pirkėjui pristatytos prekės lieka vienintele pardavėjo nuosavybe, o nuosavybės perdavimas negali būti baigtas, kol nebus visiškai ir galutinai patenkintos visos pretenzijos ir gautinos sumos, atsirandančios dėl pardavėjo pristatytų pirkėjui prekių ir (arba) būsimų pristatymų. .

7.2. Visos pretenzijos, kurias pirkėjas gali arba gali pareikšti tam tikru metu dėl prekių, pristatytų ir gautų pagal nuosavybės teisės išlygos sąlygą, ir bet kuriai trečiajai šaliai (įskaitant, be apribojimų, pirkėjo klientą, trečiąją šalį, kuri gali turėti sugadinęs prekes ar jas sunaikinęs, draudimo įmonė ...) grąžins ipso jure pardavėjui, kol nebus patenkinti pardavėjo reikalavimai dėl sutarties kainos ir visos papildomos priemonės. Tokiu atveju pirkėjas papildomai privalo informuoti savo skolininką apie skolos perleidimą ir pateikti pardavėjui tokio pranešimo įrodymus. Pardavėjas taip pat turi teisę pranešti pirkėjo skolininkui apie perleidimą, nes suprantama, kad toks pranešimas pardavėjo vardu jokiu būdu neatleidžia pirkėjo nuo jo prievolės šiuo atžvilgiu.

8. Liability

8.1. The seller can only be held liable for compensation in the event of serious, latent defects to the goods due to flaws or faults to the raw materials or production pro-cess, to the exclusion of all other causes, and provided these flaws of faults existed, albeit only in the bud, at the time of the formation of the sale-purchase agreement.

8.2. The failure to abide by the instructions for storage and proper use and/or to relay said instructions to such persons as are in the need to be made privy to them will relieve the seller of all liability.

8.3. As regards in particular the wrappings sold for the benefit and use of the food industry it should be stressed that these wrappings are only suitable for such products which have been the subject of the seller's express and prior approval. Our printed “Formifood” film has been specially developed for packaging frozen foodstuffs. With packaged frozen foodstuffs, the “cold chain” must be respected at all times (for storage conditions for frozen foodstuffs see the instructions on its packaging). The reason for this is to avoid the packaged foodstuffs from defrosting because if they do, fats in the foodstuffs could migrate and then attack the adhesion between ink and substrate. Consequently, the seller shall never be held liable for the damage or losses resulting from an improper or non-conforming use of the wrappings or wrapped products.

8.4. We use quality polymers, pigments and additives to make our films and bags. Polyethylene is sensitive to UV exposure degradation. Film and bags are UV stabilised only upon special request. All the inks we use have a light fastness (wool scale) of 5 to 7. The seller shall not be held liable for degradation, discolouration or impairment of the film, discolouration or run of the printing or impairment of the glue (for instance through the direct or indirect influence of the packaged product, weather conditions or storage, etc.).

8.5. Bet kokie teisiniai veiksmai, kuriais siekiama, kad pardavėjas priteistų teismo sprendimą dėl paslėptų trūkumų ar nukrypimo nuo prekių, iš kurių išrašytos sąskaitos, ir faktiškai pristatytų prekių, turi būti iškeliami prieš pradedant jas naudoti ar perdirbti, bet kuriuo atveju per 12 mėnesių nuo prekių pristatymo, suprantama, kad pasibaigus šiam terminui visos teisės bus prarastos.

8.6. Bet kokia pareiga atlyginti žalą, kuri gali tekti pardavėjui, bet kokiu atveju bus apribota tuo, kad nemokamai bus pakeistos prekės, kurios buvo pripažintos nekokybiškomis ar neatitinkančiomis reikalavimų, o pirkėjas jas grąžins; tačiau išlaidas, susijusias su nekokybiškų ar neatitinkančių prekių grąžinimu siekiant jas nemokamai pakeisti, apmoka pirkėjas.

8.7. Pardavėjas niekada neatlygina žalos, padarytos dėl produktyvumo praradimo, praleisto laiko, praleisto pelno, žalos ar žalos trečiosioms šalims ir tt, padarytos dėl nekokybiškų ar neatitinkančių prekių.

8.8. Ankstesnės šio punkto nuostatos lieka galioti net ir nutraukus susitarimą bet kurios šalies prašymu ar iniciatyva ar dėl bet kokios priežasties.

9. Garantijos

9.1. Jei pardavėjas prarastų pasitikėjimą pirkėjo galimybėmis įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus arba jei pardavėjui yra svarių priežasčių abejoti, ar pirkėjo sutartys įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamu laiku (bet kokiu atveju bus nustatyta, kad tokia padėtis egzistuoja daiktas (areštas ar areštas), pirkėjas turės pateikti tokį užstatą ar vertybinius popierius, kurių pardavėjas gali pareikalauti, kad būtų užtikrintas visiškas savo įsipareigojimų pardavėjui įvykdymas. Tokia garantija niekada negali būti mažesnė už banko garantiją, kurią suteikia aukščiausios klasės Europos bankininkystės įstaiga. Tačiau pardavėjas gali susitarti sutikti su bet kokia kita saugumo forma.

9.2. Jei pirkėjas neįvykdys savo įpareigojimo pateikti pakankamą ir pakankamą saugumą, pardavėjas turės teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ipso jure ir iš anksto nepranešęs apie įsipareigojimų neįvykdymą, apie tai pranešdamas pirkėjui. Tokiu atveju pirkėjas privalo savo sąskaita grąžinti pardavėjui visas jam pristatytas prekes, nepažeisdamas pardavėjo teisės reikalauti atlygio ir (arba) papildomos žalos atlyginimo, jei tam yra pagrįsta priežastis.

10. Dievo poelgiai

Inter alia, bus laikomi Dievo veiksmais: karas, riaušės, streikai ar lokautai, žaliavų neprieinamumas ir (arba) trūkumas, stichinės katastrofos, avarijos ir bet kurios kitos priežastys, nepriklausančios nuo pardavėjo, kurios trukdo ar užkerta kelią pirkimui. prekių tiekimą pardavėjui ir (arba) pardavėjo gamybos procesą ir (arba) vežimo ar transportavimo priemones arba pristatymą minėtomis priemonėmis.

Bet koks Dievo veiksmas, turintis įtakos pardavėjo veiklai, suteikia pardavėjui teisę tik pranešus pirkėjui sustabdyti ir sustabdyti pagal sutartį teikiamų paslaugų vykdymą tol, kol išlieka force majeure padėtis, arba nutraukti susitarimą, jam nedalyvaujant. laikomos toje sąskaitoje bet kokiai kompensacijai pirkėjui, jei dėl susiklosčiusios situacijos neįmanoma tęsti ar atnaujinti savo prievolių pagal sutartį vykdymo arba jei tokio įvykdymo daugiau negalima pagrįstai tikėtis iš pardavėjo.

Toks pasilikimas vykdant pardavėjo įsipareigojimus pagal sutartį niekada nesuteikia pirkėjui teisės atšaukti užsakymą, sulaikyti mokėjimą ar reikalauti kompensacijos.

11. Ginčai

Jeigu Belgijoje bus sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis

11.1. Jei tarp šalių turėtų kilti ginčas dėl pirkimo-pardavimo sutarties (o ypač jos sudarymo, tęstinio egzistavimo, vykdymo, statybos ir kt.), Antverpeno teismai (pagal pirmąjį procedūrinį laipsnį yra: pirmojo Antverpeno rajono taika arba, priklausomai nuo ieškinio vertės, Antverpeno komercinis teismas) turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti ir spręsti bylą.

11.2. Šalių ir tarp šalių sudarytam susitarimui ir visiems jo aspektams (įskaitant jo sudarymą, nuolatinį egzistavimą, vykdymą, statybą ir tt) taikomi tik Belgijos įstatymai, išskyrus Vienos pardavimo konvenciją.

Tuo atveju, kai Nyderlanduose bus sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis

11.3. Jei tarp šalių turėtų kilti ginčas dėl pirkimo-pardavimo sutarties (o ypač jos sudarymo, tęstinio egzistavimo, vykdymo, statybos), Zwolle teismai ir tribunolai turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti ir spręsti šį klausimą.

11.4. Šalių sudarytam susitarimui ir visiems jo aspektams (įskaitant jo sudarymą, nuolatinį egzistavimą, vykdymą, statybą ir tt) taikoma tik Nyderlandų teisė, išskyrus Vienos pardavimo konvenciją.

12. negaliojimas

Jei viena ar kelios šių bendrųjų pardavimo sąlygų nuostatos pasirodys negaliojančios arba neįgyvendinamos, tai jokiu būdu neturi įtakos šių bendrųjų pardavimo sąlygų ir šalių susitarimo likusių nuostatų galiojimui.