Terms and Conditions

BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS B-NL (Doc UK021213)

1. PRIVALOMASIS SUSITARIMAS

1.1. Pardavėjas nėra saistomas jokios sutarties ar susitarimo be rašytinio patvirtinimo ir pirkėjo pasirašyto užsakymo priėmimo. Pirkimo – pardavimo sutarčiai taikomos šios bendrosios sąlygos, ir pastarosios turi viršenybę prieš visas pirkėjo pirkimo ir pardavimo sąlygas, įskaitant, jei jos buvo atskleistos ar pateiktos vėliau nei dabartinės bendrosios sąlygos.

1.2. Joks pardavėjo priimto užsakymo atšaukimas negalioja, nebent tai duota raštu ir gavus rašytinį pardavėjo sutikimą. Tokiu atveju pirkėjas yra skolingas ipso jure, nereikalaujant oficialaus reikalavimo, vienkartinę kompensaciją, sudarančią 10% užsakytų prekių ar darbų vertės.

2. PREKIŲ APRAŠYMAS - PRISTATYMO DATOS

2.1. Prekės pristatomos taip, kaip nurodyta užsakymo patvirtinime.

2.2. Pardavėjas dės visas pastangas, kad kuo tiksliau atitiktų nurodytus matmenis, svorį, kiekius, laipsnius, procentus ir kt., Atsižvelgiant į visuotinai priimtas klaidų ribas, kurios taikomos nagrinėjamoms prekėms. Taigi įprastas procentinis pristatymų skirtumas leis 10% nukrypti nuo nurodyto svorio ar mato ar mažesnio už bet kokį užsakymą, viršijantį 10 000 pces / metrui / 2000 kg, atsižvelgiant į matavimo vienetą, taikomą prekių, arba 20% už bet kokį mažesnį užsakymą.

2.3. Dydžio, svorio ir kt. Nukrypimai, patenkantys į šias visuotinai priimtas tolerancijas, jokiu būdu neturės įtakos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimui ir nesuteiks pirkėjui teisės reikšti jokių pretenzijų (pvz., Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas, mokėjimo sustabdymas, pardavimo kainos atskaitymas ar nuolaida, nuostoliai, atsisakymas pateikti pasiūlymą dėl pristatymo) pardavėjui.

2.4. Pristatymo terminai ir datos, kurie gali būti nurodyti, nėra griežti ir nėra laikomi pagrindine įvykdymo sąlyga, o visas ir visas pristatymo sąlygas galima vertinti tik kaip priemonių įpareigojimą.

 3. Kaina

3.1. Prekės parduodamos už kainą, nurodytą užsakymo patvirtinime, nebent pardavėjas turėtų būti įpareigotas koreguoti kainą, kaip nurodyta, atsižvelgiant į jo pastovių ir (arba) kintamų išlaidų (žaliavų, darbo užmokesčio, energijos ir kt.) Raidą. , suprantama, kad pardavėjas turės teisę keisti nurodytą kainą, jei pirkėjui paaiškės tokio koregavimo priežastys, jei šis to pareikalaus. Nauja kaina bus bendra suma, nurodyta atitinkamame sąskaitos faktūros laukelyje.

3.2. Į visas kainas įskaičiuotos transportavimo išlaidos iki prekių pristatymo vietos, tačiau be PVM, tačiau neįtraukiamos jokios išlaidos, mokestis, akcizai ar mokesčiai, kurie gali būti apskaičiuoti ar renkami dėl prekių eksporto ar importo (išskyrus sąskaitą faktūrą) turėtų būti nurodyta priešingai).

4. Pristatymai

4.1. Prekių pristatymas pirkėjui laikomas baigtu atvykus į paskirties vietą, kaip nurodyta užsakymo patvirtinime.

4.2. Pardavėjas yra atsakingas už prekių persiuntimą iki paskirties vietos. Pirkėjas yra atsakingas už visus eksporto ir (arba) importo formalumus, kurie, atsižvelgiant į aplinkybes, turi būti atlikti jo vietoje, o visos jų išlaidos yra pirkėjo sąskaita.

4.3. Su prekėmis susijusi rizika tenka pardavėjui iki to momento, kai prekės pasiekia savo paskirties vietą; nuo to momento visa rizika perkeliama pirkėjui.

4.4. Pirkėjas privalo imtis būtinų priemonių prekių išvežimui paskirties vietoje ir visa su tuo susijusi rizika tenka pirkėjui. Toks prekių išleidimas pradedamas nedelsiant atvykus į paskirties vietą, o jei pirkėjas negali ar nenori laikytis reikalavimų, pardavėjas turi teisę iškrauti prekes ir palikti jas vietoje pirkėjo rizika ir sąskaita.

4.5. Bet koks prekių pristatymo konkursas reiškia, kad pirkėjas priima tokias prekes, kuris yra įpareigotas patikrinti ir apžiūrėti prekes nedelsiant atvykus. Dėl to visi akivaizdūs trūkumai ar neatitinkančios prekės yra padengiamos jų pristatymo momentu.

 5. LAIKYMO INSTRUKCIJA

5.1. Prekės turi būti laikomos originalioje pakuotėje, uždaroje vietoje, kad būtų visada apsaugotos nuo saulės spindulių.

5.2. Nepanaudotų padėklų plėvelė turi būti apsaugota, atsižvelgiant į tolesnį naudojimą, pageidautina naudojant originalų įvyniojimą.

5.3. Visada, kai plastikinė plėvelė laikoma šaltai, gaminį bent 48 valandas prieš perdirbimą reikia įdėti į aplinką, kurios aplinkos temperatūra yra 15 C ar aukštesnė.

5.4. Visas plėveles reikia sunaudoti per 6 mėnesius nuo pristatymo.

5.5. Pardavėjas gali pateikti išsamias išsamias instrukcijas, įskaitant prekės ženklą ar kitą atitinkamų prekių svetainę arba pardavėjui paprašius. Jei nėra to paties, pirkėjas turėtų laikytis geros prekybos praktikos, susijusios su atitinkamų prekių laikymu, naudojimu ir priežiūra.

6. Mokėjimai

6.1. Jei raštu nenurodyta kitaip, sutarties kainą, nurodytą užsakymo patvirtinime ir vadovaujantis šių bendrųjų pardavimo sąlygų nuostatomis, pirkėjas sumoka grynaisiais pinigais ir neatskaitydamas pagrindinėje pardavėjo buveinėje, kai gauna užsakymą. sąskaitos faktūros. Banko išlaidos yra susijusios su pirkėjo sąskaita. Sąskaitos faktūros įrašymas į pardavėjo gautinų sumų knygą laikomas pakankamu ir nepaneigiamu įrodymu, kad pirkėjas išsiuntė ir gavo atitinkamą sąskaitą faktūrą, nepažeidžiant pardavėjo teisės pasinaudoti bet kokiais kitais jo turimais dokumentais ar kitais įrodymais. .

6.2. Jei sutarties kaina ar joje likęs likutis nebus apmokėtas suėjus sąskaitos faktūros pateikimo datai, bus mokama 10% sutarties kainos arba negrąžinto balanso suma (mažiausiai 60,00 eurų). Be to, delspinigiai skaičiuojami už nesumokėtą sutarties kainą arba neapmokėtą likutį pagal sutartyje nustatytą 12% metinę normą, skaičiuojamą nuo sąskaitos išrašymo dienos. Minėta kompensacija ir sutartyje numatyti delspinigiai turi būti mokami ipso jure, nereikia išankstinio įspėjimo, o palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną naują mėnesį.

6.3. Nesumokėjus sutarties kainos ar bet kurios jos dalies sąskaitos išrašymo dieną, likęs visų kitų sąskaitų faktūrų likutis, net jei jis dar nėra subrendęs, ipso jure bus mokėtinas ir mokėtinas pagal pirmą pareikalavimą ir be išankstinio išankstinio apmokėjimo. pranešimas apie įsipareigojimų neįvykdymą.

 6.4. Vien ta aplinkybė, kad vekseliai ar kitos apyvartinės priemonės yra sudaromos ar priimamos, jokiu būdu nepaneigia šių bendrųjų pardavimo sąlygų ir negali būti laikomos jų dispersija.

6.5. Nepažeidžiant šių bendrųjų pardavimo sąlygų 4.5 punkto nuostatų, visi skundai dėl sąskaitos faktūros, išrašytos ir persiųstos pirkėjui, turi būti pateiktas raštu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvo išsiųsta atitinkama sąskaita faktūra. Jokie skundai, pareikšti pasibaigus šiam terminui, nebus nagrinėjami. Laiku suformuluotas skundas nesuteikia pirkėjui teisės sulaikyti mokėjimą.

6.6. Nepaisant pirmiau nurodytų šio punkto nuostatų, ir jei pardavėjas nori pasinaudoti šia galimybe, sutartis nutraukiama ipso jure ir be išankstinio įspėjimo apie įsipareigojimų nevykdymą, tik pranešant pirkėjui, o pirkėjas laikomas pažeidusiu / atsisakiusiu sutarties. : jei pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį (pvz., įsipareigojimas pradėti prekių iškrovimą atvykus į jų paskirties vietą, įsipareigojimas sumokėti, ...), jei pirkėjas pripažįstamas bankrutavusiu arba prašo sudaryti sutartį su savo kreditoriais, jei jis pateks į likvidatorių rankas arba bus pripažintas nemokiu. Tokiu atveju pirkėjas bus įpareigotas grąžinti pardavėjui visas jam pristatytas prekes savo sąskaita, nepažeidžiant pardavėjo teisės reikalauti atlygio ir (arba) papildomos žalos atlyginimo, jei tai yra pagrįsta.

6.7. Pirkėjui jokiu būdu negalima uždrausti apmokėti sąskaitos faktūros (ar bet kurios jos dalies), ir jokie skundai ar pretenzijos nėra tokie veiksmai, įskaitant atvejus, kai jis turėtų nustatyti, pavyzdžiui, prekių kokybę.6.8. Pardavėjas turi teisę į maksimalią įstatyme nustatytą bylinėjimosi išmokos sumą, jei jam pritaria kompetentingos jurisdikcijos teismas, kuriame yra pareikšti ieškiniai pirkėjui.

 7. Nuosavybės teisių į nuosavybę rezervas

7.1. Pirkėjui pristatytos prekės lieka vienintele ir absoliučia pardavėjo nuosavybe, o nuosavybės perdavimas nebus baigtas, kol nebus visiškai ir galutinai patenkintos visos pretenzijos ir gautinos sumos, susijusios su pardavėjo pristatymais pirkėjui ir (arba) bet kokiais būsimais pristatymais. .

7.2. Visos pretenzijos, kurias pirkėjas gali pareikšti ar kada nors pareikš dėl prekių, pristatytų ir gautų pagal nuosavybės teisės sąlygą, ir bet kokiai trečiajai šaliai (įskaitant, be apribojimų, pirkėjo klientą, trečiąją šalį, kuri galėjo turėti padarė žalą prekėms ar jas sunaikino, draudimo bendrovė ...) grąžins pardavėjui ipso jure tol, kol nebus patenkintas pastarojo reikalavimas dėl sutarties kainos ir nenumatytų papildomų išlaidų. Tokiu atveju pirkėjas taip pat privalo informuoti savo skolininką apie skolos perleidimą ir taip pat pateikti pardavėjui tokio pranešimo įrodymą. Pardavėjas taip pat turi teisę pranešti pirkėjo skolininkui apie perleidimą, suprasdamas, kad toks pranešimas pardavėjo vardu jokiu būdu neatleidžia pirkėjo nuo jo pareigos šiuo atžvilgiu.

8. Atsakomybė

8.1. Pardavėjas gali būti laikomas atsakingu už kompensaciją tik už rimtus, latentinius prekių trūkumus, atsiradusius dėl žaliavų ar gamybos proceso trūkumų, išskyrus visas kitas priežastis, su sąlyga, kad šie trūkumai atsirado , nors tik pumpure, pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu.

8.2. Nesilaikant laikymo ir tinkamo naudojimo instrukcijų ir (arba) neišsiuntus nurodymų tiems asmenims, kurie turi būti jiems privatūs, pardavėjas atleidžiamas nuo visos atsakomybės.

8.3. Kalbant visų pirma apie maisto produktų naudojimui ir naudojimui parduodamus įvyniojimus, reikia pabrėžti, kad šie įvyniojimai tinka tik tokiems produktams, kuriems buvo pareikštas pardavėjo aiškus ir išankstinis patvirtinimas. Mūsų atspausdinta „Formifood“ plėvelė buvo specialiai sukurta šaldytiems maisto produktams pakuoti. Pakuojant sušaldytus maisto produktus, visada reikia laikytis „šaltos grandinės“ (dėl šaldytų maisto produktų laikymo sąlygų žiūrėkite ant pakuotės esančias instrukcijas). Priežastis yra vengti atitirpinti supakuotus maisto produktus, nes jei taip nutinka, maisto produktuose esantys riebalai gali migruoti, o po to užkirsti kelią rašalo ir pagrindo sukibimui. Taigi pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo ar neatitinkamo vyniojimo ar įvyniotų gaminių naudojimo.

8.4. Plėvelėms ir maišeliams gaminti naudojame kokybiškus polimerus, pigmentus ir priedus. Polietilenas yra jautrus UV spindulių skilimui. Plėvelė ir maišeliai yra stabilizuojami UV spinduliais tik pagal specialų pageidavimą. Visų mūsų naudojamų rašalų atsparumas šviesai (vilnos skalė) yra nuo 5 iki 7. Pardavėjas nebus atsakingas už plėvelės pablogėjimą, spalvos pasikeitimą ar pablogėjimą, spalvos pasikeitimą, atspausdinimą ar klijų pablogėjimą (pavyzdžiui, tiesioginė ar netiesioginė pakuoto produkto įtaka, oro sąlygos ar laikymas ir kt.).

8.5. Bet kokie teisiniai veiksmai, kuriais siekiama gauti sprendimą dėl pardavėjo dėl latentinių trūkumų arba nukrypimo tarp sąskaitoje nurodytų prekių ir faktiškai pristatytų prekių, turi būti pareikšti prieš pradedant naudoti ar perdirbti prekes ir bet kokiu atveju per 12 mėnesių nuo pristatymo, suprantant, kad pasibaigus šiam terminui visos teisės bus prarastos.

8.6. Bet kokia prievolė atlyginti žalą, kuri gali tekti pardavėjui, bet kokiu atveju bus apribota nemokamai pakeičiant tas prekes, kurios, kaip nustatyta, yra trūkumų ar neatitinkančių prekių, ir jas grąžinant pirkėjui; tačiau išlaidas, susijusias su nekokybiškų ar reikalavimų neatitinkančių prekių grąžinimu, siekiant jas nemokamai pakeisti, padengia pirkėjas.

8.7. Pardavėjas niekada neatlygins pasekmių, tokių kaip produktyvumo praradimas, prarastas laikas, prarastas pelnas, žala ar sužalojimai trečiosioms šalims ir kt., Kurią padarė prekės su trūkumais ar neatitinkančios reikalavimų.

8.8. Ankstesnės šio punkto nuostatos lieka galioti net ir nutraukus susitarimą bet kurios šalies prašymu ar iniciatyva ar dėl kokių nors priežasčių.

 9. Garantijos

9.1. Jei pardavėjas turėtų prarasti pasitikėjimą pirkėjo galimybėmis įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus arba jei pardavėjas turi rimtų priežasčių abejoti, ar pirkėjo sutartos prievolės bus įvykdytos laiku (minėta situacija bet kuriuo atveju bus nustatytakad egzistuotų turto arešto ar arešto atveju), pirkėjas turės pateikti tokį vertybinį popierių ar vertybinius popierius, kurių pardavėjas gali reikalauti, kad garantuotų visišką savo įsipareigojimų pardavėjui įvykdymą. Toks užstatas niekada negali būti mažesnis už banko garantiją, kurią suteikia aukščiausio lygio Europos banko įstaiga. Tačiau pardavėjas gali sutikti priimti bet kokią kitą garantijos formą.

9.2. Jei pirkėjas nevykdys savo pareigos pateikti pakankamą ir pakankamą saugumą, pardavėjas turės teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ipso jure ir be išankstinio įspėjimo apie įsipareigojimų neįvykdymą, tik pranešdamas apie tai pirkėjui. Tokiu atveju pirkėjas bus įpareigotas grąžinti pardavėjui visas jam pristatytas prekes savo sąskaita, nepažeidžiant pardavėjo teisės reikalauti atlygio ir (arba) papildomos žalos atlyginimo, jei tai yra pagrįsta.

10. Dievo darbai

10.1. Turi būti laikomi, inter alia, Dievo veiksmais: karas, riaušės, streikai ar lokautai, žaliavų neprieinamumas ir (arba) trūkumas, stichinės katastrofos, nelaimingi atsitikimai ir visos kitos priežastys, nepriklausančios nuo pardavėjo valios, trukdančios ar trukdančios vykdyti pirkimą tiekimo pardavėjui ir (arba) pardavėjo gamybos proceso ir (arba) gabenimo ar gabenimo priemonių arba pristatymo, kuris turi būti įvykdytas minėtomis priemonėmis.

10.2. Bet koks Dievo poelgis, turintis įtakos pardavėjo veiklai, pardavėjui suteikia teisę tik pranešus pirkėjui pasilikti ir sustabdyti paslaugų teikimą pagal sutartį tol, kol išlieka nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, arba nutraukti sutartį be laikomas bet kokia kompensacija pirkėjui, jei dėl susidariusios padėties neįmanoma tęsti ar atnaujinti savo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo arba yra toks, kad iš pardavėjo nebegalima pagrįstai tikėtis šio įvykdymo.

10.3. Toks buvimas vykdant pardavėjo įsipareigojimus pagal sutartį niekada nesuteikia pirkėjui teisės atšaukti jo užsakymo, sulaikyti mokėjimo ar reikalauti kompensacijos.

11. GinčaiJei pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta Belgijoje

11.1. Jei tarp šalių turėtų kilti ginčas dėl pirkimo-pardavimo sutarties (ypač dėl jos sudarymo, tęstinio egzistavimo, vykdymo, statybos ir kt.), Antverpeno teismai (pirmiausia - procesiniai: pirmojo Antverpeno apygardos taika arba, atsižvelgiant į ieškinio vertę, Antverpeno komercinis teismas) turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti ir spręsti klausimą.

11.2. Šalių sudarytam ir tarp šalių sudarytam susitarimui ir visiems jo aspektams (įskaitant jo sudarymą, tolesnį egzistavimą, vykdymą, statybą ir kt.) Taikomi tik Belgijos įstatymai, išskyrus Vienos pardavimo konvenciją.Olandijos pirkimo – pardavimo sutarties atveju

11.3. Jei tarp šalių kyla ginčas dėl pirkimo-pardavimo sutarties (ypač dėl jos sudarymo, tolesnio egzistavimo, vykdymo, statybos,), Zvolės teismai turi išimtinę jurisdikciją.išklausyti ir išspręsti klausimą.

11.4. Šalių sudarytam ir tarp šalių sudarytam susitarimui ir visiems jo aspektams (įskaitant jo sudarymą, tolesnį egzistavimą, vykdymą, statybą ir kt.) Taikomi tik Nyderlandų įstatymai, išskyrus Vienos pardavimo konvenciją.

12. NullumasJei paaiškėtų, kad viena ar kelios šių bendrųjų pardavimo sąlygų nuostatos yra niekinės arba jų neįmanoma įgyvendinti, tai jokiu būdu neturi įtakos likusių šių bendrųjų pardavimo sąlygų ar šalių susitarimo galiojimui.