Terms and Conditions

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY B-NL (Doc UK021213)

1. Wiążąca UMOWA

1.1 Sprzedający nie jest związany żadną umową lub umową bez pisemnego potwierdzenia i przyjęcia zamówienia, podpisanego przez sprzedającego. Umowa kupna-sprzedaży podlega niniejszym ogólnym warunkom, a te ostatnie mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami zakupu kupującego, w tym jeśli zostaną ujawnione lub złożone później niż niniejsze ogólne warunki.

1.2. Żadne anulowanie zamówienia przyjętego przez sprzedawcę nie będzie ważne, o ile nie zostanie udzielone na piśmie i za pisemną zgodą sprzedającego. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest z mocy prawa, bez formalnego żądania, zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 10% wartości zamówionego towaru lub dzieła.

2. OPIS TOWARU – TERMINY DOSTAW

2.1 Towar zostanie dostarczony zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.

2.2 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jak najdokładniej dopasować wymiary, wagi, ilości, stopnie, wartości procentowe itp., Jak określono, biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte tolerancje dotyczące marginesów błędów, które dotyczą przedmiotowych towarów. Zatem zwykła różnica procentowa w kwestii dostaw pozwoli na odchylenie o 10% powyżej lub poniżej podanej masy lub miary dla dowolnego zamówienia przekraczającego 10 000 sztuk / metr / 2000 kg, w zależności od jednostki miary mającej zastosowanie do towary lub 20% dla każdego mniejszego zamówienia.

2.3 Odchylenia wielkości, wagi itp. Mieszczące się w tych ogólnie przyjętych tolerancjach w żaden sposób nie wpłyną na ważność umowy kupna-sprzedaży i nie przyznają kupującemu żadnego prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (np. Rozwiązanie umowy kupna-sprzedaży, zawieszenie płatności, potrącenie lub obniżenie ceny sprzedaży, szkody, odmowa przyjęcia dostawy) przeciwko sprzedawcy.

2.4 Czasy i terminy dostawy, które można określić, nie są rygorystyczne i nie będą uważane za niezbędny warunek wykonania, a wszelkie warunki dostawy mogą być postrzegane jedynie jako zobowiązanie środków.

3. Cena

3.1 Towary są sprzedawane po cenie wskazanej w potwierdzeniu zamówienia, chyba że sprzedawca powinien być zmuszony do dostosowania ceny zgodnie z ewolucją swoich stałych i / lub zmiennych wydatków (surowce, płace, energia itp.) , przy założeniu, że sprzedawca będzie uprawniony do zmiany podanej ceny, pod warunkiem że przyczyny takiej korekty zostaną wyjaśnione kupującemu na jego wniosek. Nowa cena będzie sumą całkowitą określoną w odpowiednim polu faktury.

3.2 Wszystkie ceny zawierają koszty transportu do miejsca dostawy towarów, ale nie zawierają podatku VAT, natomiast nie są uwzględnione żadne koszty, opłaty, akcyzy lub podatki, które mogą zostać naliczone lub nałożone na wywóz lub import towarów (chyba że faktura powinien zawierać wskazanie przeciwne).

4. Dostawy

4.1 Dostarczenie towaru do nabywcy uważa się za ukończone po przybyciu do miejsca przeznaczenia, jak określono w potwierdzeniu zamówienia.

4.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny za spedycję towarów do miejsca przeznaczenia. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie formalności wywozowe i / lub importowe, które, w zależności od przypadku, muszą być dokonane w jego miejscu, a wszelkie koszty i wydatki z tego tytułu ponoszone są na rachunek kupującego.

4.3 Ryzyko związane z towarem spoczywa na sprzedawcy do momentu, w którym towary dotrą do miejsca przeznaczenia; od tego momentu wszelkie ryzyko przechodzi na kupującego.

4.4 Obowiązkiem nabywcy jest dokonanie niezbędnych ustaleń dotyczących rozładunku towarów w miejscu przeznaczenia, a wszelkie związane z tym ryzyko leży po stronie nabywcy. Takie rozładowanie towarów rozpocznie się niezwłocznie po przybyciu do miejsca przeznaczenia, a jeśli kupujący nie będzie w stanie lub nie będzie w stanie tego zrobić, sprzedawca jest uprawniony do rozładunku towarów i pozostawienia ich na miejscu na ryzyko i koszt kupującego.

4.5 Każda oferta dostawy towarów oznacza akceptację takich towarów przez kupującego, który ma obowiązek sprawdzić i skontrolować towar natychmiast po przyjeździe. W konsekwencji wszelkie widoczne wady lub towary niezgodne są objęte w momencie ich dostawy.

5. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA 

5.1 Towary muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, w zamkniętej przestrzeni, tak aby przez cały czas były chronione przed promieniami słonecznymi.

5.2 Folię palet, która nie jest całkowicie zużyta, należy zabezpieczyć przed dalszym użyciem, najlepiej przy użyciu oryginalnego opakowania.

5.3 Ilekroć folia z tworzywa sztucznego jest przechowywana w chłodni, produkt należy umieścić w środowisku o temperaturze otoczenia 15 ° C lub wyższej na co najmniej 48 godzin przed przetwarzaniem.

5.4 Wszystkie folie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od dostawy.

5.5 Dalsze szczegółowe instrukcje mogą być dostarczone przez sprzedawcę, w tym na marce lub innej stronie internetowej dla odpowiednich towarów lub na żądanie sprzedawcy. W przypadku ich braku kupujący powinien przestrzegać dobrych praktyk handlowych w zakresie przechowywania, użytkowania i konserwacji odpowiednich towarów.

6. Płatności

6.1 O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej na piśmie, cena umowna wskazana w potwierdzeniu zamówienia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków sprzedaży zostanie opłacona przez kupującego gotówką i bez potrąceń w siedzibie sprzedającego po otrzymaniu faktury. Koszty bankowe dotyczą konta kupującego. Wpisanie faktury do księgi wierzytelności sprzedawcy uznaje się za wystarczający i niepodważalny dowód przesłania i otrzymania przez nabywcę odpowiedniej faktury, bez uszczerbku dla prawa sprzedawcy do skorzystania z wszelkich innych dokumentów lub innych dowodów, którymi dysponuje .

6.2 Jeżeli cena umowna lub pozostałe saldo na niej pozostające nie zostaną rozliczone w terminie wymagalności faktury, rekompensata będzie należna w wysokości 10% ceny umownej lub pozostałego salda (co najmniej 60,00 euro). Ponadto odsetki za zwłokę będą naliczane od niezapłaconej ceny kontraktowej lub pozostałej do spłaty kwoty według stawki umownej wynoszącej 12% rocznie, którą należy liczyć od daty wymagalności faktury. Wyżej wymieniona rekompensata i umowne odsetki za zwłokę będą należne ipso jure, bez konieczności uprzedniego powiadomienia, a odsetki będą naliczane za każdy nowy miesiąc.

6.3 W wyniku niezapłacenia ceny umownej lub jakiejkolwiek jej części w terminie wymagalności faktury wszelkie saldo należne na wszystkich innych fakturach, nawet jeśli jeszcze nie wymagalne, stanie się wymagalne i płatne na pierwsze żądanie i bez uprzedniej płatności zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania.

6.4 Sama okoliczność, że weksle lub inne zbywalne instrumenty zostały sporządzone lub zaakceptowane, w żaden sposób nie unieważnia niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i nie może być uważana za ich wariant.

6.5 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 4.5 niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, wszelkie reklamacje dotyczące faktury wystawionej i przekazanej kupującemu muszą zostać zgłoszone na piśmie przez tego ostatniego, nie później niż 14 dni po dacie, w której odpowiednia faktura została wysłana. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamacja sformułowana w odpowiednim czasie nie uprawnia kupującego do wstrzymania płatności.

6.6 Niezależnie od powyższych postanowień niniejszej klauzuli i jeżeli sprzedawca chce skorzystać z tej opcji, umowa zostanie rozwiązana ipso jure i bez uprzedniego powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, w drodze zwykłego powiadomienia kupującego, a to ostatnie zostanie uznane za naruszenie / odrzucenie umowy : jeżeli kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy (np. obowiązek rozpoczęcia rozładunku towaru po przybyciu do miejsca przeznaczenia, obowiązek dokonania płatności, ...), jeżeli kupujący zostanie uznany za upadłego lub złoży wniosek ze swoimi wierzycielami, jeśli wpadnie w ręce likwidatorów lub okaże się niewypłacalny. W takim przypadku kupujący będzie zobowiązany do zwrotu sprzedawcy wszelkich dostarczonych mu towarów na własny koszt, bez uszczerbku dla prawa sprzedawcy do dochodzenia zapłaty i / lub odszkodowania uzupełniającego, jeżeli jest to uzasadnione.

6.7 Kupujący w żadnym wypadku nie może wstrzymać się z zapłatą faktury (lub jakiejkolwiek jej części), a żadna reklamacja lub roszczenie nie uzasadnia takiego działania, w tym w przypadku stwierdzenia winy, na przykład, jakości towarów.

6,8 Sprzedawca jest uprawniony do maksymalnej kwoty rekompensaty spornej przewidzianej w ustawie, jeżeli sąd właściwej jurysdykcji, przed którą wniesiono powództwo przeciwko nabywcy, stwierdzi na jego korzyść.

7. Rezerwa własności nieruchomości

7.1 Towary dostarczone nabywcy pozostają wyłączną i absolutną własnością sprzedającego, a przeniesienie własności nie zostanie sfinalizowane, dopóki pełne i ostateczne zaspokojenie wszystkich roszczeń i należności z tytułu dostaw dokonanych przez sprzedającego kupującemu i / lub wszelkich przyszłych dostaw .

7.2 Wszelkie roszczenia, które kupujący może mieć lub będzie dochodzić w przyszłości w odniesieniu do towarów dostarczonych i otrzymanych zgodnie z klauzulą zastrzeżenia własności oraz wobec jakiejkolwiek strony trzeciej (w tym między innymi klienta nabywcy, osoby trzeciej, która może mieć wyrządził szkodę lub zniszczył towar, firma ubezpieczeniowa, ...) zwróci ipso jure sprzedającemu, dopóki jego roszczenie dotyczące ceny umownej nie zostanie zaspokojone. W takim przypadku kupujący jest ponadto zobowiązany do poinformowania własnego dłużnika o cesji długu, a także do przedstawienia sprzedawcy dowodu takiego powiadomienia. Sprzedawca jest również uprawniony do powiadomienia dłużnika kupującego o cesji, przy czym należy rozumieć, że takie powiadomienie w imieniu sprzedawcy w żaden sposób nie zwalnia kupującego z jego zobowiązań w tym zakresie.

8. Odpowiedzialność

8.1 Sprzedawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za rekompensatę jedynie w przypadku poważnych, ukrytych wad towaru spowodowanych wadami lub wadami surowców lub procesu produkcyjnego, z wyłączeniem wszystkich innych przyczyn i pod warunkiem, że istniały wady wad , choć tylko w zarodku, w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8.2 Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących przechowywania i właściwego użytkowania i / lub przekazywanie tych instrukcji osobom, które muszą zostać wobec nich upoważnione, zwalnia sprzedawcę od wszelkiej odpowiedzialności.

8.3 W szczególności w odniesieniu do opakowań sprzedawanych na użytek i na użytek przemysłu spożywczego należy podkreślić, że opakowania te nadają się tylko do takich produktów, które były przedmiotem wyraźnej i uprzedniej zgody sprzedawcy. Nasza drukowana folia „Formifood” została specjalnie opracowana do pakowania mrożonek. W przypadku pakowanych mrożonych produktów spożywczych należy zawsze przestrzegać „łańcucha chłodniczego” (warunki przechowywania mrożonych produktów spożywczych znajdują się w instrukcji na ich opakowaniu). Powodem tego jest uniknięcie rozmrażania zapakowanych artykułów spożywczych, ponieważ jeśli tak się dzieje, tłuszcze w produktach spożywczych mogą migrować, a następnie atakować przyczepność między tuszem a podłożem. W związku z tym sprzedawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia opakowań lub produktów.

8.4 Do produkcji naszych folii i toreb używamy wysokiej jakości polimerów, pigmentów i dodatków. Polietylen jest wrażliwy na degradację ekspozycji na promieniowanie UV. Folia i torby są stabilizowane promieniowaniem UV tylko na specjalne życzenie. Wszystkie atramenty, których używamy, są odporne na działanie światła (skala wełny) od 5 do 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za degradację, odbarwienie lub uszkodzenie folii, odbarwienie lub nakład drukowania lub uszkodzenie kleju (na przykład poprzez bezpośredni lub pośredni wpływ zapakowanego produktu, warunki pogodowe lub warunki przechowywania itp.).

8.5 Wszelkie działania prawne mające na celu uzyskanie orzeczenia sądowego przeciwko sprzedającemu z powodu ukrytych wad lub odchyleń między fakturowanym towarem a faktycznie dostarczonym towarem muszą zostać wniesione przed użyciem lub przetworzeniem towaru, a przynajmniej w ciągu 12 miesięcy od dostawy, przy założeniu, że wszelkie prawa przepadną po upływie tego terminu.

8.6 Wszelkie zobowiązania do odszkodowania, które mogą spoczywać na sprzedawcy, będą w każdym razie ograniczone do bezpłatnej wymiany takich towarów, które zostały uznane za wadliwe lub niezgodne z normą i po ich zwrocie przez kupującego; jednakże koszty związane ze zwrotem wadliwych lub niezgodnych towarów w celu ich bezpłatnej wymiany ponosi kupujący.

8,7 Konsekwentne szkody, takie jak utrata produktywności, stracony czas, utracone zyski, szkody lub obrażenia osób trzecich itp., Spowodowane przez towar wadliwy lub niezgodny, nigdy nie zostaną pokryte przez sprzedawcę.

8.8 Poprzednie postanowienia niniejszej klauzuli pozostają w mocy, nawet po rozwiązaniu umowy na wniosek lub z inicjatywy którejkolwiek ze stron lub z dowolnego powodu.

9. Gwarancje

9.1 Jeśli sprzedawca straci zaufanie do zdolności kupującego do wywiązania się ze swoich zobowiązań finansowych lub jeśli sprzedawca ma uzasadnione powody, by wątpić, że zobowiązania zaciągnięte przez kupującego zostaną spełnione w odpowiednim czasie (wspomniana sytuacja w każdym razie zostanie znalezionaistnieć w przypadku zajęcia lub wykonania zajęcia), kupujący będzie zobowiązany do zapewnienia takich zabezpieczeń lub zabezpieczeń, których może zażądać sprzedawca w celu zagwarantowania pełnego wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec sprzedającego. Takie zabezpieczenie nigdy nie będzie niższe niż gwarancja bankowa udzielana przez pierwszorzędną europejską instytucję bankową. Jednak sprzedawca może zgodzić się na przyjęcie dowolnej innej formy zabezpieczenia.

9.2 Jeżeli kupujący nie wywiąże się ze swojego obowiązku zapewnienia odpowiedniego i wystarczającego zabezpieczenia, wówczas sprzedawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży ipso jure i bez uprzedniego powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, w drodze zwykłego powiadomienia kupującego. W takim przypadku kupujący będzie zobowiązany do zwrotu sprzedawcy wszelkich dostarczonych mu towarów na własny koszt, bez uszczerbku dla prawa sprzedawcy do dochodzenia zapłaty i / lub odszkodowania uzupełniającego, jeżeli jest to uzasadnione.

10. Dzieje Boże

10.1. Są między innymi uważane za działania Boże: wojna, zamieszki, strajki lub lokaut, niedostępność i / lub niedobór surowców, katastrofy naturalne, wypadki oraz wszelkie inne przyczyny niezależne od sprzedawcy, które utrudniają lub uniemożliwiają zakup dostaw do sprzedającego i / lub procesu produkcyjnego sprzedającego i / lub środków transportu lub transportu lub dostaw, które zostaną zrealizowane za pomocą tych środków.

10.2. Każde działanie Boga mające wpływ na działalność sprzedającego uprawnia sprzedawcę, po zwykłym powiadomieniu kupującego, do pozostania i zawieszenia świadczenia usług wynikających z umowy, dopóki utrzyma się siła wyższa lub do rozwiązania umowy bez bycia posiadane z tego tytułu na rekompensatę wobec kupującego, jeżeli przedmiotowa sytuacja ostatecznie uniemożliwia kontynuowanie lub wznowienie wykonywania jego zobowiązań wynikających z umowy lub jest taka, że wspomnianego wykonania nie można dłużej oczekiwać od sprzedawcy.

10.3. Taki pobyt w ramach wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z umowy nigdy nie przyznaje kupującemu prawa do anulowania zamówienia, wstrzymania płatności lub żądania odszkodowania.

11. SporyW przypadku umowy kupna-sprzedaży zawartej w Belgii

11.1 Jeżeli powstanie spór między stronami dotyczący umowy kupna-sprzedaży (a konkretnie jej zawarcia, dalszego istnienia, wykonania, budowy, ...), sądy i trybunały w Antwerpii (będące w pierwszym stopniu proceduralnym: pokój pierwszej dzielnicy Antwerpii lub, zależnie od wartości roszczenia, sąd gospodarczy w Antwerpii) będzie wyłączny do rozpoznania sprawy i orzekania w tej sprawie.

11.2 Jedynie prawo belgijskie, z wyłączeniem konwencji wiedeńskiej, będzie miało zastosowanie do umowy zawartej między stronami i w odniesieniu do wszystkich jej aspektów (w tym jej zawarcia, dalszego istnienia, wykonania, budowy itp.).W przypadku umowy kupna-sprzedaży zawartej w Holandii

11.3 Jeżeli powstanie spór między stronami dotyczący umowy kupna-sprzedaży (a konkretnie jej zawarcia, dalszego istnienia, wykonania, budowy), sądy i trybunały Zwolle będą miały wyłączną właściwość dowysłuchać i rozstrzygnąć sprawę.

11.4 Jedynie prawo holenderskie, z wyłączeniem wiedeńskiej konwencji sprzedaży, będzie miało zastosowanie do umowy zawartej między stronami oraz w odniesieniu do wszystkich jej aspektów (w tym jej zawarcia, dalszego istnienia, wykonania, budowy itp.).

12. NieważnośćJeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży lub umowy między stronami.