Terms and Conditions

OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE B-NL (Doc UK021213)

1. Vznik dohody
1.1. Prodávající není vázán, dokud nebude přijata objednávka, jak o tom svědčí připojením jeho podpisu na potvrzovací formulář. Nákup-nákup se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
1.2. Zrušení objednávky není platné, není-li dáno písemně a řádně přijato prodávajícím. V takovém případě dluží kupující prodávajícímu ipso jure, bez předchozího upozornění, jednorázovou náhradu ve výši 10% z hodnoty objednávky.

2. Popis zboží - dodací podmínky
2.1. Zboží bude dodáno tak, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.
2.2. Prodejce vynaloží veškeré úsilí, aby co nejpřesněji odpovídal rozměrům, hmotnostem, množství, stupňům, procentům atd., Jak je uvedeno, vzhledem k obecně přijímaným povolenkám, pokud jde o rozpětí chyb, které se vztahují na předmětné zboží. Obvyklý procentuální rozdíl ve věci dodávek tedy umožní odchylku 10% nad nebo pod stanovenou hmotnost nebo míru pro jakoukoli objednávku vyšší než 10 000 pces / metr / 2 000 kg, v závislosti na měrné jednotce použitelné na zboží, nebo 20% pro každou menší objednávku.
2.3. Odchylky velikosti, hmotnosti atd., Které spadají do těchto obecně uznávaných tolerancí, nijak neovlivní platnost smlouvy o prodeji a nákupu a nezakládají kupujícímu žádné právo na uplatnění jakéhokoli nároku (např. Ukončení smlouvy o prodeji a nákupu, pozastavení platby, odpočet nebo sleva z prodejní ceny, poškození, odmítnutí nabídkového řízení) proti prodávajícímu.
2.4. Dodací lhůty a termíny dodání nejsou přísné a nepovažují se za základní podmínku plnění a všechny dodací podmínky lze považovat pouze za povinnost prostředků.

3. Cena
3.1. Zboží se prodává za cenu uvedenou v potvrzení objednávky, ledaže by prodávající neměl být nucen upravit cenu podle vývoje svých fixních a / nebo variabilních nákladů (suroviny, mzdy, energie atd.) , přičemž je zřejmé, že prodávající bude mít právo změnit uvedenou cenu, pokud jsou důvody takové úpravy pro kupujícího jasné, pokud o to kupující požádá. Nová cena bude celková částka uvedená v příslušné kolonce faktury.
3.2. Všechny ceny zahrnují náklady na dopravu až do místa dodání zboží, ale bez DPH, přičemž nejsou zahrnuty žádné náklady, poplatky, spotřební daně nebo daně, které mohou být vyměřeny nebo vybrány v souvislosti s vývozem nebo dovozem zboží (pokud není faktura) měl by obsahovat údaj o opaku).

 4. Dodávky
4.1. Dodání zboží kupujícímu se považuje za úplné po příjezdu na místo určení, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.
4.2. Prodávající odpovídá za předání zboží do místa určení. Kupující odpovídá za veškeré vývozní a / nebo dovozní formality, které musí být podle okolností splněny na jeho místě, a veškeré náklady a výdaje s nimi spojené budou na účet kupujícího.
4.3. Rizika spojená se zbožím nese prodávající až do okamžiku, kdy zboží dorazí na místo určení; od tohoto okamžiku přechází veškerá rizika na kupujícího.
4.4. Je na kupujícím, aby učinil nezbytná opatření pro propuštění zboží v místě určení a všechna rizika s tím spojená jsou na kupujícím. Toto vyskladnění zboží začne okamžitě po příjezdu na místo určení a pokud kupující není schopen nebo ochoten vyhovět, je prodávající oprávněn zboží vyložit a nechat na místě na riziko a náklady kupujícího.
4.5. Jakákoli nabídka na dodání zboží zahrnuje přijetí tohoto zboží kupujícím, který je povinen zboží zkontrolovat a zkontrolovat ihned po příjezdu. V důsledku toho jsou veškeré zjevné nedostatky nebo nevyhovující zboží kryty v okamžiku jejich dodání.

5. Pokyny pro skladování a správné použití
5.1. Fólie musí být uložena v původním obalu, v uzavřeném prostoru, aby byla vždy chráněna před slunečními paprsky.
5.2. Fólie palet, které nejsou zcela vyčerpány, musí být chráněna s ohledem na další použití, nejlépe použitím původního obalu.
5.3. Kdykoli je plastová fólie uchovávána v chladu, měl by se produkt před zpracováním umístit do prostředí s okolní teplotou 15 ° C nebo více po dobu nejméně 48 hodin.
5.4. Veškerý film by měl být použit do 6 měsíců po dodání.
5.5. Podrobnější pokyny naleznete ve zvláštních podmínkách skladování a používání, viz www.polybale.com, www.formipac.be nebo www.indupac.com.

6. Platby
6.1. Není-li písemně stanoveno jinak, je smluvní cena uvedená v potvrzení objednávky a v souladu s ustanoveními těchto všeobecných prodejních podmínek uhrazena kupujícím v hotovosti a bez odpočtu v sídle prodávajícího po přijetí faktury. Bankovní náklady jsou na účet kupujícího. Zápis faktury do knihy pohledávek prodávajícího se považuje za dostatečný a nezvratný důkaz o zaslání a přijetí příslušné faktury kupujícím, aniž je dotčeno právo prodávajícího použít jakýkoli jiný dokument nebo jiný důkaz, který má k dispozici .
6.2. Není-li smluvní cena nebo jakýkoli zbývající zůstatek na této dohodě uhrazen ke dni splatnosti faktury, bude vyplacena náhrada ve výši 10% smluvní ceny nebo neuhrazeného zůstatku (minimálně 60,00 EUR). Úroky z prodlení navíc narostou z nezaplacené smluvní ceny nebo zůstatku zůstatku ve smluvně stanovené sazbě 12% ročně, která se počítá ke dni splatnosti faktury. Výše uvedená náhrada a smluvně stanovené úroky z prodlení jsou splatné ipso jure bez předchozího upozornění a úroky se počítají za každý nový měsíc.
6.3. V důsledku nezaplacení smluvní ceny nebo její části ke dni splatnosti faktury bude jakýkoli zůstatek na všech ostatních fakturách, i když ještě není splatný, ipso jure splatný na první žádost a bez předchozího upozornění na výchozí.
6.4. Pouhá okolnost, že směnky nebo jiné obchodovatelné nástroje jsou čerpány nebo přijímány, v žádném případě nezbavuje tyto všeobecné obchodní podmínky a nemůže být považována za jejich rozptyl.
6.5. Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 4.5 těchto všeobecných obchodních podmínek, musí být všechny stížnosti týkající se faktury vystavené a zaslané kupujícímu písemně oznámeny kupujícím nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy příslušná faktura byla odeslána. Po vypršení této lhůty nebudou brány v úvahu žádné stížnosti vyjádřené. Stížnost sformulovaná ve stanovené lhůtě nezakládá kupujícímu nárok na zadržení platby.
6.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení této doložky a pokud si prodejce přeje tuto možnost uplatnit, bude smlouva ukončena ipso jure a bez předchozího oznámení o prodlení pouhým oznámením kupujícímu a druhé bude shledáno v rozporu / odstoupení od smlouvy : pokud kupující nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy (např. jeho povinnost zahájit vykládku zboží při příjezdu na místo určení, povinnost provést platbu, ...), je-li kupujícímu vyřízen konkurz nebo požádá o vyrovnání se svými věřiteli, pokud spadne do rukou likvidátorů nebo je-li shledán insolvenčním. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu jakékoli zboží, které mu bylo dodáno, na jeho vlastní náklady, aniž je dotčeno právo prodávajícího požadovat protiplnění a / nebo dodatečnou náhradu škody, pokud k tomu existuje důvod.
6.7. Kupujícímu za žádných okolností nebude umožněno zadržet platbu faktury (nebo její části) a žádná stížnost nebo nárok nezaručí takové jednání, včetně případu, že by zjistil chybu, např. S ​​kvalitou zboží.
6.8. Prodávající má nárok na maximální částku odškodnění za soudní spory poskytnutou zákonem, zjistí-li ve svůj prospěch soud příslušné jurisdikce, u kterého je zahájena žaloba proti kupujícímu.

7. Výhrada vlastnického práva k majetku
7.1. Zboží dodané kupujícímu zůstává výhradním a absolutním majetkem prodávajícího a převod vlastnictví nebude dokončen, dokud nebudou plně a konečně uspokojeny všechny pohledávky a pohledávky z důvodu dodávek uskutečněných prodávajícím kupujícímu nebo případných nadcházejících dodávek .
7.2. Veškeré pohledávky, které kupující může mít nebo uplatní v budoucnu v souvislosti se zbožím dodaným a přijatým na základě doložky o výhradě vlastnictví a vůči jakékoli třetí straně (mimo jiné včetně zákazníka kupujícího, třetí strany, která může mít způsobil škodu nebo zničil zboží, pojišťovna, ...) vrátí ipso jure prodávajícímu, dokud nebude uplatněn nárok prodávajícího na smluvní cenu a případné náhodné okolnosti nebudou uspokojeny. V takovém případě je kupující dále povinen informovat svého dlužníka o postoupení dluhu a také předložit prodávajícímu důkaz o takovém oznámení. Prodávající je rovněž oprávněn informovat dlužníka kupujícího o postoupení s tím, že takové oznámení jménem prodávajícího v žádném případě nezbavuje kupujícího jeho povinnosti v tomto ohledu.

8. Odpovědnost
8.1. Prodávající může nést odpovědnost za odškodnění pouze v případě závažných, skrytých vad zboží způsobených vadami nebo vadami na surovinách nebo výrobním procesu, s vyloučením všech ostatních příčin a za předpokladu, že tyto nedostatky existují , i když pouze v zárodku, v době uzavření kupní smlouvy.
8.2. Nedodržení pokynů pro skladování a řádné použití a / nebo předání uvedených pokynů osobám, které je třeba jim poskytnout, zbaví prodávající veškeré odpovědnosti.
8.3. Pokud jde zejména o obaly prodávané ve prospěch a použití potravinářského průmyslu, je třeba zdůraznit, že tyto obaly jsou vhodné pouze pro výrobky, které byly předmětem výslovného a předchozího souhlasu prodávajícího. Náš potištěný film „Formifood“ byl vyvinut speciálně pro balení zmrazených potravin. U balených zmrazených potravin musí být vždy dodržen „chladný řetězec“ (podmínky skladování zmrazených potravin viz pokyny na jejich obalu). Důvodem je zamezení rozmrazování balených potravin, protože pokud ano, tuky v potravinách by mohly migrovat a poté napadnout adhezi mezi inkoustem a substrátem. V důsledku toho prodávající nikdy neodpovídá za škody nebo ztráty způsobené nesprávným nebo nevyhovujícím použitím obalů nebo zabalených výrobků.
8.4. K výrobě našich filmů a sáčků používáme kvalitní polymery, pigmenty a přísady. Polyethylen je citlivý na degradaci UV zářením. Fólie a sáčky jsou UV stabilizovány pouze na zvláštní žádost. Všechny inkousty, které používáme, mají světlostálost (stupnice vlny) 5 až 7. Prodávající nenese odpovědnost za degradaci, změnu barvy nebo poškození filmu, změnu barvy nebo běh tisku nebo poškození lepidla (například prostřednictvím přímý nebo nepřímý vliv baleného produktu, povětrnostní podmínky nebo skladování atd.).
8.5. Jakékoli právní kroky směřující k získání soudního rozhodnutí proti prodávajícímu z důvodu skrytých vad nebo odchylky mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím musí být podány před použitím nebo zpracováním zboží, v každém případě do 12 měsíců od dodání, za předpokladu, že po uplynutí této lhůty budou všechna práva propadnuta.
8.6. Jakýkoli závazek k náhradě, který může být uložen prodávajícímu, bude v každém případě omezen na bezplatnou výměnu zboží, které bylo shledáno jako vadné nebo nevyhovující, a na jeho vrácení kupujícím; Náklady spojené s vrácením vadného nebo nevyhovujícího zboží s ohledem na jejich bezplatnou výměnu však nese kupující.
8.7. Následné škody, jako je ztráta produktivity, ztráta času, ušlý zisk, poškození nebo zranění třetích osob atd., Způsobené vadným nebo nevyhovujícím zbožím, nebudou prodávajícím nikdy odškodněny.
8.8. Předchozí ustanovení této doložky zůstávají v platnosti i po ukončení dohody na žádost nebo z podnětu kterékoli strany nebo z jakéhokoli důvodu.

9. Záruky
9.1. Pokud by prodávající ztratil důvěru ve schopnost kupujícího dostát svým finančním závazkům nebo má-li prodávající důvodné pochybnosti o tom, že závazky sjednané kupujícím budou splněny včas (uvedená situace bude v každém případě nalezena)
B-NL (Doc UK021213)
(v případě exekuce nebo exekuce), bude kupující povinen poskytnout takovou záruku nebo cenné papíry, které může prodávající požadovat, aby zaručil plné uspokojení svých závazků vůči prodávajícímu. Tato jistota nesmí být nikdy nižší než bankovní záruka poskytovaná prvotřídní evropskou bankovní institucí. Prodejce se však může dohodnout na přijetí jakékoli jiné formy zabezpečení.
9.2. Pokud by kupující nesplnil svou povinnost poskytnout přiměřenou a dostatečnou jistotu, bude prodávající oprávněn ukončit smlouvu o prodeji a koupi ipso jure a bez předchozího oznámení o prodlení pouhým oznámením kupujícímu. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu jakékoli zboží, které mu bylo dodáno, na jeho vlastní náklady, aniž je dotčeno právo prodávajícího požadovat protiplnění a / nebo dodatečnou náhradu škody, pokud k tomu existuje důvod.

10. Činy Boží
Za mimo jiné se považují skutky Boží: válka, nepokoje, stávky nebo výluky, nedostupnost a / nebo nedostatek surovin, přírodní katastrofy, nehody a všechny další příčiny, které jsou mimo kontrolu prodávajícího a které brání nebo znemožňují nákup dodávek prodávajícímu a / nebo výrobního procesu prodávajícího a / nebo dopravních nebo přepravních prostředků nebo dodávek, které mají být uskutečněny uvedenými prostředky.
Jakýkoli čin Boží, který ovlivňuje operace prodávajícího, opravňuje prodávajícího na základě pouhého oznámení kupujícímu buď k pozastavení a pozastavení poskytování služeb podle smlouvy, dokud přetrvává situace vyšší moci, nebo k ukončení dohody, aniž by je na tomto účtu považováno za jakékoli odškodnění vůči kupujícímu, pokud situace subjektu nakonec znemožňuje pokračovat nebo obnovit plnění jeho závazků vyplývajících ze smlouvy nebo je taková, že uvedené plnění již nelze od prodávajícího přiměřeně očekávat.
Takový pobyt při plnění závazků prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nikdy nezakládá kupujícímu právo zrušit jeho objednávku, zadržet platbu nebo požadovat náhradu.

11. Spory
V případě kupní smlouvy uzavřené v Belgii
11.1. Pokud by mezi stranami vznikl spor ohledně dohody o prodeji a koupi (a zejména o jejím vytvoření, pokračující existenci, plnění, výstavbě, ...), jsou soudy a tribunály v Antverpách (v prvním stupni procesní: Soudní dvůr) Mír prvního okresu v Antverpách nebo, v závislosti na hodnotě pohledávky, obchodního soudu v Antverpách) má výlučnou pravomoc rozhodovat o věci a rozhodovat o ní.
11.2. Pouze belgické právo, s výjimkou Vídeňské úmluvy o prodeji, se použije na dohodu uzavřenou mezi stranami a mezi nimi a ve vztahu ke všem jejich aspektům (včetně jejich vzniku, pokračující existence, plnění, konstrukce atd.).
V případě kupní smlouvy uzavřené v Nizozemsku
11.3. Pokud by mezi stranami vznikl spor ohledně dohody o prodeji a koupi (a zejména o jejím vzniku, pokračující existenci, plnění, výstavbě), jsou soudy a soudy Zwolle výhradní příslušností
B-NL (Doc UK021213)
slyšet a rozhodovat o věci.
11.4. Pouze nizozemské právo, s výjimkou Vídeňské úmluvy o prodeji, se použije na dohodu uzavřenou mezi stranami a mezi stranami a na všechny její aspekty (včetně jejího vzniku, pokračující existence, plnění, konstrukce atd.).

12. Neplatnost
Pokud by se jedno nebo několik ustanovení těchto všeobecných prodejních podmínek ukázalo být neplatnými nebo nevynutitelnými, nemá to žádný vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto všeobecných prodejních podmínek ani na dohodu mezi stranami.