Terms and Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE B-NL (Doc UK021213)

1. ZÁVAZNÁ SMLOUVA

1.1. Prodávající není vázán žádnou smlouvou ani dohodou bez písemného potvrzení a přijetí objednávky podepsaného prodávajícím. Kupně-kupní smlouva se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tyto mají přednost před všemi nákupními podmínkami kupujícího, včetně případů, kdy jsou zveřejněny nebo předloženy později, než jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.

1.2. Žádné zrušení objednávky přijaté prodávajícím není platné, pokud není písemně uděleno a podléhá písemnému souhlasu prodávajícího. V takovém případě je kupující dlužen ipso iure, není vyžadována formální poptávka, paušální náhrada ve výši 10% hodnoty objednaného zboží nebo díla.

 2. POPIS ZBOŽÍ - DATUM DODÁNÍ

2.1. Zboží bude dodáno tak, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.

2.2. Prodávající vyvine veškeré úsilí, aby co nejpřesněji odpovídal rozměrům, hmotnostem, množstvím, stupňům, procentům atd., Jak jsou uvedeny, s ohledem na obecně přijímané odchylky, pokud jde o míry chyb, které se vztahují na předmětné zboží. Obvyklý procentní rozdíl v otázce dodávek tedy umožní odchylku 10% nad nebo pod uvedenou hmotnost nebo míru u jakékoli objednávky přesahující 10 000 kusů / metr / 2 000 kg, v závislosti na měrné jednotce použitelné pro zboží, nebo 20% u jakékoli menší objednávky.

2.3. Odchylky velikosti, hmotnosti atd., Které spadají do těchto obecně přijímaných tolerancí, nijak neovlivní platnost kupně-kupní smlouvy a nezakládají kupujícímu právo na uplatnění jakéhokoli nároku (např. Ukončení kupně-kupní smlouvy, pozastavení platby, odpočet nebo sleva z prodejní ceny, poškození, odmítnutí nabídky k dodání) vůči prodejci.

2.4. Uvedené časy a data dodání nejsou přísné a nelze je považovat za nezbytnou podmínku plnění a veškeré dodací podmínky lze považovat pouze za závazek prostředků.

 3. Cena

3.1. Zboží se prodává za cenu uvedenou v potvrzení objednávky, ledaže by měl být prodejce nucen upravit uvedenou cenu podle vývoje svých fixních a / nebo variabilních výdajů (suroviny, mzdy, energie atd.) , rozumí se tím, že prodávající bude oprávněn změnit uvedenou cenu za předpokladu, že kupujícímu budou na jeho základě objasněny důvody takové úpravy. Nová cena bude součtem, jak je uvedeno v příslušném poli faktury.

3.2. Všechny ceny zahrnují náklady na dopravu až do místa dodání zboží, ale jsou bez DPH, přičemž nejsou zahrnuty žádné náklady, poplatky, spotřební daně ani daně, které mohou být vyměřeny nebo vybírány v souvislosti s vývozem nebo dovozem zboží (kromě faktury by měl obsahovat údaj o opaku).

4. Dodávky

4.1. Dodání zboží kupujícímu se považuje za úplné po příjezdu na místo určení, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.

4.2. Prodávající odpovídá za zaslání zboží až do místa určení. Kupující je odpovědný za veškeré vývozní a / nebo dovozní formality, které případně musí být splněny v jeho místě konání a veškeré náklady a výdaje s tím spojené nese kupující.

4.3. Rizika spojená se zbožím nese prodávající až do okamžiku, kdy zboží dorazí na místo určení; od tohoto okamžiku všechna rizika přejdou na kupujícího.

4.4. Povinností kupujícího je učinit nezbytná opatření k vyložení zboží v místě určení a veškerá související rizika nese kupující. Takové vykládky zboží začnou okamžitě po příjezdu na místo určení a pokud kupující není schopen nebo ochoten vyhovět, je prodávající oprávněn zboží vyložit a ponechat na místě na riziko a náklady kupujícího.

4.5. Jakékoli nabídkové řízení na dodání zboží znamená přijetí takového zboží kupujícím, který je povinen zboží ihned po příjezdu zkontrolovat a zkontrolovat. V důsledku toho jsou veškeré zjevné vady nebo nevyhovující zboží pokryty v okamžiku jejich dodání.

5. POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ

5.1. Zboží musí být skladováno v původním obalu, v uzavřeném prostoru, aby bylo vždy chráněno před slunečními paprsky.

5.2. Fólie palet, které nejsou zcela spotřebovány, musí být chráněna z hlediska dalšího použití, nejlépe pomocí originálního balení.

5.3. Kdykoli je plastová fólie skladována v chladu, měl by být produkt umístěn do prostředí s okolní teplotou 15 ° C nebo více po dobu nejméně 48 hodin před zpracováním.

5.4. Veškerý film by měl být použit do 6 měsíců po dodání.

5.5. Další podrobné pokyny může poskytnout prodejce, a to i na značce nebo na jiných webových stránkách pro příslušné zboží nebo na žádost prodejce. Pokud takové zboží neexistuje, měl by kupující dodržovat správnou obchodní praxi týkající se skladování, používání a údržby příslušného zboží.

6. Platby

6.1. Není-li písemně výslovně uvedeno jinak, kupní cena uvedená v potvrzení objednávky a v souladu s ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek bude kupujícím uhrazena v hotovosti a bez srážky v sídle prodávajícího při přijetí faktury. Bankovní náklady se hradí na účet kupujícího. Zápis faktury do knihy pohledávek prodávajícího se považuje za dostatečný a nezvratný důkaz o odeslání a přijetí příslušné faktury kupujícím, aniž je dotčeno právo prodávajícího využít jakékoli jiné listinné nebo jiné důkazy, které má k dispozici .

6.2. Pokud smluvní cena nebo jakýkoli zbývající zůstatek na ní nebude vyrovnán ke dni splatnosti faktury, bude splatná kompenzace ve výši 10% smluvní ceny nebo zbývajícího zůstatku (minimálně 60,00 EUR). Kromě toho budou úroky z prodlení narůstat z nezaplacené smluvní ceny nebo zbývajícího zůstatku ve smluvně stanovené sazbě 12% ročně, která se počítá ke dni splatnosti faktury. Výše uvedená kompenzace a smluvně stanovené úroky z prodlení jsou splatné ipso iure, není vyžadováno žádné předchozí upozornění a úroky se počítají za každý nový měsíc.

6.3. V důsledku nezaplacení smluvní ceny nebo její části ke dni splatnosti faktury bude jakýkoli zůstatek splatný na všech ostatních fakturách, i když ještě nejsou splatné, ipso jure stane splatným na první žádost a bez předchozího oznámení o selhání.

6.4. Pouhá okolnost, že směnky nebo jiné obchodovatelné nástroje jsou vystaveny nebo přijaty, nijak neruší platnost těchto všeobecných obchodních podmínek a nelze je považovat za jejich odchylku.

6.5. Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 4.5 těchto všeobecných prodejních podmínek, musí být všechny stížnosti týkající se faktury vystavené a předané kupujícímu písemně oznámeny kupujícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy příslušná faktura byla odeslána. Po uplynutí této lhůty nebudou vzaty v úvahu žádné stížnosti. Včasná stížnost neoprávňuje kupujícího k zadržení platby.

6.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení tohoto článku a pokud si chce prodejce tuto možnost uplatnit, bude smlouva ukončena ipso iure a bez předchozího oznámení o neplnění, pouhým oznámením kupujícímu a ten bude považován za porušení / odmítnutí smlouvy : pokud kupující neplní své závazky ze smlouvy (např. svou povinnost zahájit vykládku zboží po příjezdu na místo určení, povinnost provést platbu, ...), pokud je na kupujícího prohlášen konkurz nebo požádá o vyrovnání se svými věřiteli, pokud se dostane do rukou likvidátorů nebo se zjistí, že je v platební neschopnosti. V takovém případě bude kupující povinen vrátit prodávajícímu jakékoli zboží, které mu bylo dodáno, na jeho vlastní náklady, aniž je dotčeno právo prodávajícího požadovat protiplnění a / nebo dodatečné škody, pokud je to důvodné.

6.7. Kupujícímu nebude za žádných okolností umožněno zadržet platbu na fakturu (nebo jakoukoli její část) a žádná stížnost nebo reklamace takové kroky nezaručují, včetně případů, kdy by zjistil chybu například v kvalitě zboží.

6.8. Prodávající má nárok na maximální částku náhrady škody v soudním sporu stanovenou zákonem, pokud v jeho prospěch zjistí soud s příslušnou jurisdikcí, u kterého je podán žalobu proti kupujícímu.

 7. Rezerva vlastnictví

7.1. Zboží dodané kupujícímu zůstává výlučným a absolutním majetkem prodávajícího a převod vlastnictví nebude dokončen, dokud nebude zcela a konečně uspokojeno veškeré pohledávky a pohledávky z titulu dodávek uskutečněných prodávajícím kupujícímu a / nebo jakýchkoli budoucích dodávek .

7.2. Veškeré nároky, které může kupující v budoucnu uplatnit nebo uplatní, pokud jde o zboží dodané a přijaté na základě klauzule o výhradě vlastnictví a vůči jakékoli třetí straně (včetně, mimo jiné, zákazníka kupujícího, třetí strany, která může mít způsobila poškození nebo zničila zboží, pojišťovna, ...) vrátí ipso jure prodejci, pokud nebude uspokojen nárok prodávajícího na smluvní cenu a případné vedlejší náklady. V takovém případě je kupující dále povinen informovat svého dlužníka o postoupení dluhu a také předat prodejci doklad o takovém oznámení. Prodávající je rovněž oprávněn informovat dlužníka kupujícího o postoupení, přičemž se rozumí, že toto oznámení jménem prodávajícího v žádném případě nezbavuje kupujícího jeho povinnosti v tomto ohledu.

 8. Odpovědnost

8.1. Prodávající může nést odpovědnost za náhradu škody pouze v případě vážných, skrytých vad zboží způsobených vadami nebo vadami surovin nebo výrobního procesu, s vyloučením všech ostatních příčin a za předpokladu, že tyto vady vady existovaly , i když pouze v zárodku, v době uzavření kupně-kupní smlouvy.

8.2. Nedodržení pokynů k uskladnění a správnému použití a / nebo předání uvedených pokynů osobám, u nichž je potřeba se s nimi seznámit, zbaví prodejce veškeré odpovědnosti.

8.3. Pokud jde zejména o obaly prodávané ve prospěch a pro použití v potravinářském průmyslu, je třeba zdůraznit, že tyto obaly jsou vhodné pouze pro takové výrobky, které byly předmětem výslovného a předchozího souhlasu prodejce. Náš potištěný film „Formifood“ byl speciálně vyvinut pro balení mražených potravin. U balených mražených potravin je třeba vždy dodržovat „chladicí řetězec“ (podmínky skladování mražených potravin viz pokyny na jejich obalu). Důvodem je zabránit rozmrazování balených potravin, protože v opačném případě by mohly tuky v potravinách migrovat a poté atakovat adhezi mezi inkoustem a substrátem. V důsledku toho nebude prodejce nikdy odpovědný za škodu nebo ztráty způsobené nesprávným nebo neodpovídajícím použitím obalů nebo zabalených výrobků.

8.4. K výrobě našich filmů a sáčků používáme kvalitní polymery, pigmenty a přísady. Polyethylen je citlivý na degradaci UV záření. Fólie a sáčky jsou UV stabilizovány pouze na zvláštní požadavek. Všechny inkousty, které používáme, mají světlostálost (stupnice vlny) 5 až 7. Prodejce nenese odpovědnost za degradaci, změnu barvy nebo poškození fólie, změnu barvy nebo běh tisku nebo poškození lepidla (například prostřednictvím přímý nebo nepřímý vliv baleného produktu, povětrnostní podmínky nebo skladování atd.).

8.5. Jakékoli právní kroky zaměřené na získání rozhodnutí soudu proti prodávajícímu z důvodu skrytých vad nebo odchylky mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím musí být podány před použitím nebo zpracováním zboží a v každém případě do 12 měsíců od dodání, rozumí se, že všechna práva propadnou po uplynutí této lhůty.

8.6. Jakákoli povinnost k náhradě, která může mít prodejce, bude v každém případě omezena na bezplatnou výměnu zboží, u něhož bylo shledáno vadné nebo nevyhovující, a po jeho vrácení kupujícím; náklady spojené s vrácením vadného nebo nevyhovujícího zboží z důvodu jeho bezplatné výměny nese kupující.

8.7. Následné škody, jako je ztráta produktivity, ztráta času, ušlý zisk, poškození nebo zranění třetích osob atd., Způsobené vadným nebo nevyhovujícím zbožím, nebudou prodejcem nikdy odškodněny.

8.8. Předchozí ustanovení tohoto ustanovení zůstávají v plné platnosti, a to i po ukončení dohody na žádost nebo podnět kterékoli strany nebo z jakéhokoli důvodu.

 9. Záruky

9.1. Pokud by prodávající ztratil důvěru ve schopnost kupujícího dostát svým finančním závazkům, nebo pokud má prodávající pádné důvody pochybovat o tom, že závazky sjednané kupujícím budou včas splněny (uvedená situace bude každopádně zjištěnakupující bude povinen poskytnout takové zajištění nebo záruky, které může prodávající požadovat, aby zaručil plné splnění svých závazků vůči prodávajícímu. Taková jistota nesmí být nikdy menší než bankovní záruka poskytovaná prvotřídní evropskou bankovní institucí. Prodejce však může souhlasit s přijetím jakékoli jiné formy zabezpečení.

9.2. Pokud kupující nesplní svou povinnost poskytnout přiměřené a dostatečné zabezpečení, bude prodávající oprávněn ukončit prodejně-kupní smlouvu ipso jure a bez předchozího oznámení o prodlení, pouhým oznámením kupujícímu. V takovém případě bude kupující povinen vrátit prodávajícímu jakékoli zboží, které mu bylo dodáno, na jeho vlastní náklady, aniž je dotčeno právo prodávajícího požadovat protiplnění a / nebo dodatečné škody, pokud je to důvodné.

10. Skutky Boží10.1. Budou mimo jiné považovány za činy Boží: válka, nepokoje, stávky nebo výluky, nedostupnost a / nebo nedostatek surovin, přírodní katastrofy, nehody a jakékoli a všechny další příčiny mimo kontrolu prodejce, které brání nebo znemožňují nákup dodávek prodávajícímu a / nebo výrobního procesu prodávajícího a / nebo dopravních nebo přepravních prostředků nebo dodávek, které mají být provedeny uvedenými prostředky.10.2. Jakýkoli Boží čin, který má vliv na činnost prodávajícího, opravňuje prodávajícího, a to pouhým oznámením kupujícímu, buď zůstat a pozastavit poskytování služeb podle smlouvy tak dlouho, dokud přetrvává situace vyšší moci, nebo ukončit dohodu, aniž by držel na tomto účtu jakoukoli náhradu vůči kupujícímu, pokud předmětná situace znemožňuje pokračování nebo obnovení plnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy nebo je-li takové, že uvedené plnění již nelze od prodávajícího rozumně očekávat.10.3. Takový pobyt při plnění povinností prodávajícího podle smlouvy nikdy nezakládá kupujícímu právo zrušit jeho objednávku, zadržet platbu nebo požadovat náhradu.

11. SporyV případě kupně-kupní smlouvy uzavřené v Belgii

11.1. Pokud by mezi stranami došlo ke sporu ohledně kupně-kupní smlouvy (a zejména jejího vzniku, pokračování v existenci, plnění, konstrukci, ...), pak budou soudy v Antverpách (v prvním stupni řízení: soudní dvůr Mír prvního okresu v Antverpách nebo, v závislosti na hodnotě sporu, obchodní soud v Antverpách) má výlučnou příslušnost k projednání a rozhodnutí věci.

11.2. Pouze belgické právo, s výjimkou Vídeňské úmluvy o prodeji, bude použitelné na dohodu uzavřenou mezi stranami a ve vztahu ke všem jejich aspektům (včetně jejího vzniku, další existence, plnění, konstrukce atd.).V případě kupně-kupní smlouvy uzavřené v Nizozemsku

11.3. Pokud by mezi stranami došlo ke sporu ohledně kupně-kupní smlouvy (a zejména jejího vzniku, pokračování v existenci, plnění, konstrukci atd.), Jsou výlučnou příslušností soudy Zwollevyslechnout a rozhodnout věc.

11.4. Pouze nizozemské právo, s výjimkou Vídeňské prodejní úmluvy, bude použitelné na dohodu uzavřenou mezi stranami a ve vztahu ke všem jejich aspektům (včetně jejího vzniku, další existence, výkonu, konstrukce atd.).

 12. NeplatnostPokud se ukáže, že jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných prodejních podmínek je neplatné nebo nevymahatelné, nebude to nijak ovlivňovat platnost zbývajících ustanovení těchto všeobecných prodejních podmínek nebo dohody mezi stranami.